Suomen Agilityliitto suosittelee seuraamaan Olympiakomitean jatkuvasti päivittyviä ”Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun” -suosituksia. Olympiakomitean ohjeistus huomioi tartuntatautilain muutoksen ja valtioneuvoston periaatepäätöksen (25.2.) vaikutukset tiloihin liittyviin rajoituksiin ja harrastuksiin. Lopulliset päätökset, joita on toiminnassa noudatettava, tekee aina asiaa käsittelevä ja valmisteleva alueellinen tai paikallinen viranomainen. 

Aluehallintovirasto on tarkentanut ohjeitaan siitä, mitkä urheilutapahtumat luetaan yleisötilaisuuksiksi. Agilitykilpailuja voidaan järjestää, mikäli se on mahdollista voimassaolevien viranomaisohjeiden mukaan. 

Koronaviruspandemian aikana on välttämätöntä noudattaa erityisjärjestelyjä, jotta kenenkään osallistujan tai hänen läheisensä terveys ei vaarannu. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi ja niitä päivitetään tarvittaessa viranomaisten määräysten muuttuessa.

Yleinen turvallisuus lajissa

Aluehallintovirastot ovat antaneet tapahtumien ja toiminnan järjestäjille ohjeita mm. osallistujien eriyttämistoimista, kuten reitittämisestä, alueellisesta rajaamisesta, turvaväleistä ja hygienian ylläpitämisestä. On tärkeää, että kaikki toimijat lajissa tekevät kirjallisen suunnitelman siitä, miten ne estävät jäsenten, asiakkaiden tai osallistujien väliset lähikontaktit. Järjestäjän on varmistettava vaativatko paikalliset viranomaiset erillistä lupaa tapahtuman osalta. Suunnitelma on pidettävä tiloissa esillä siten, että asiakkaat tai toimintaan osallistuvat näkevät sen. Suunnitelmaa ei lähetetä aluehallintovirastolle tai liitolle hyväksyttäväksi, mutta sitä suositellaan hyväksytettäväksi oman kunnan tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä.
 
Tapahtumien ja toiminnan järjestäjillä on korostunut vastuu varmistaa tapahtuman turvallisuus osallistujille. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi järjestäjällä pitää olla tiedot tapahtumaan osallistuneista henkilöistä.

Seuratoiminta ja harjoittelu

AVI on päivittänyt ohjeita vuosikokousten järjestämiseen. Lue lisää.

Harjoittelun osalta tulee seurojen seurata määräyksiä, jotka koskevat yksilölajeja koskevaa harrastustoimintaa. Määräysten lisäksi SAGI suosittelee seuroja noudattamaan viranomaisten suosituksia harrastustoimintojen ja urheilupaikkojen suhteen. Ryhmässä tapahtuva harrastustoiminta suositellaan keskeytettäväksi, mikäli alueellisia turvallisuusohjeita ja määräyksiä ei voida noudattaa.
 
Lasten ja nuorten harrastustoimintaa tulee mahdollistaa, ellei erillisesti viranomaisten määräyksillä tätä erikseen kielletä.
 
Ohjeistuksia harjoittelun toteuttamisesta koronaturvallisesti:

 • harjoitus toteutetaan ilman fyysisiä kontakteja
 • osallistujien välillä säilytetään vähintään 2 metrin turvaväli
 • ohjaajat, valmentajat ja yli 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • läsnäolijoiden yhteystiedot on oltava selvillä, jotta heitä voidaan kontaktoida suoraan mahdollisissa altistumistapauksissa
 • osallistujat ohjeistetaan oikeanlaiseen käsi- ja yskimishygieniaan sekä oikeanlaiseen toimintaan oireiden ilmaantuessa ja koronatestiin hakeutumisessa
 • muut koronaturvallisuuteen liittyvät viranomaisohjeet (THL, OKM, AVI, muut paikalliset ohjeet)

Kilpailutoiminta

Mikäli alueen rajoitukset eivät toisin määrää, voivat jäsenseurat järjestää sekä kansallisia, että muut kilpailut -kategorian kilpailutapahtumia huolehtimalla erityistoimenpiteistä yhteistyössä paikallisen viranomaisen kanssa. Aluehallintoviraston linjauksen mukaan lajiliittojen alaiset viralliset ottelut ja kilpailut eivät ole yleisötilaisuuksia, koska niihin osallistuminen edellyttää urheilijalisenssiä. Edellytyksenä on myös, ettei paikalla ole yleisöä. Tapahtumaan voivat osallistua vain kilpailemisen kannalta välttämättömät henkilöt.

Kilpailunjärjestäjien tulee selvittää oman alueensa kulloinkin voimassa olevat rajoitukset ja harkita niiden sallimissa rajoissa, onko kilpailu mahdollista järjestää osallistujille ja vapaaehtoisille turvallisella tavalla vai tulisiko se perua. Liitto suosittaa seuroja toimimaan tapahtumien järjestämisessä tiiviissä yhteistyössä paikkakuntansa terveysviranomaisten edustajien kanssa sekä tiedottamaan aktiivisesti tapahtumien erityistoimenpiteistä. Paikallisesti AVIt, Sairaanhoitopiirit ja kunnat voivat määritellä kilpailuihin ja harjoituksiin liittyvät rajoitukset tiukemmin tai sallivammin ja seuran tulee toimia niiden mukaisesti. 

Kennelliiton toistaiseksi voimassa olevien korona-ohjeiden mukaan virallisia kokeita ja kilpailuja voidaan myöntää kahden viikon lyhennetyllä anomisajalla. Lyhennetty anomisaika on voimassa vuoden loppuun asti ja se koskee myös virallisia agilitykilpailuja. (lisätty 20.5.)

Koronatilanteen äkillisissä muutoksissa tulee kilpailunjärjestäjän reagoida tilanteeseen sen vaatimalla tavalla. Kilpailunjärjestäjä voi siis esimerkiksi perua kilpailut lyhyelläkin varoitusajalla, mikäli tilanne niin vaatii. Kilpailunjärjestäjän tulee ilmoittaa muutoksista kilpailijoille esimerkiksi sähköpostitse. (lisätty 20.5.)

Kilpailutoimintaa on toistaiseksi mahdollista järjestää agilityhalleissa ottaen huomioon tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset hygieniavaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat muut rajoitukset ja turvallisuusohjeistukset. Aluehallintoviraston mukaan agilityhalleja ei pidetä tartuntatautilain 58 g §:n tarkoittamana tilana, joka on suljettava asiakkailta tai osallistujilta. Agility on luonteeltaan yksilöurheilua. 

Seurojen järjestämät epäviralliset agilitykilpailut eivät ole Agilityliiton alaista virallista toimintaa, vaikka niihin osallistumiseen vaadittaisiin lisenssi. Epävirallisia agilitykilpailuja järjestävien seurojen tulee itse selvittää paikallisten viranomaisten kanta ja ohjeistukset niiden järjestämiselle sen hetkinen tautitilanne huomioon ottaen. (lisätty 20.5.)

Arvokilpailuiden karsinnat järjestetään koronaturvallisesti. Kilpailukalenteriin päivitetään ajan tasalla oleva tieto kilpailuista.

Kennelliton dokumentin "ohje rajoituksista Kennelpiirien/Kennelliiton myöntämissä kokeissa" rajoitus agilityn osalta, jonka mukaan Suomessa saman päivän aikana voidaan järjestää vain kaksi rajoitettua kilpailua, ei ole voimassa toistaiseksi koronapandemian vuoksi. Poikkeusajan linjaukset koe- ja kilpailutoiminnassa jatkuvat 31.12.2021 saakka.

Suosituksia kilpailutoiminnassa huomioitaviin erityisjärjestelyihin

Tapahtumajärjestäjän tulee varmistaa ihmisten turvallisuus voimassaolevien viranomaisohjeiden mukaisesti mm. turvaetäisyyksillä, hygieniaohjeistuksilla sekä mahdollisilla henkilömäärien rajauksilla. Kilpailun järjestäjän tulee tapahtumakohtaisesti arvioida, miten kilpailulle oleelliset toiminnot voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti viranomaisohjetta noudattaen, jotta osallistujien turvallisuus voidaan varmistaa ja viruksen leviäminen estää.
 
Jokainen kilpailuun osallistuva henkilö osallistuu tapahtumaan omalla vastuullaan. Kennelliitto, Agilityliitto, tapahtuman järjestäjä, kokeen, kilpailun tai testin toimihenkilöt tai ylituomari eivät ole vastuussa osallistujan mahdollisesta korona-altistumisesta tai koronaan sairastumisesta, eivätkä näistä aiheutuvista vahingoista. Kilpailijoiden kannattaa pitää sähköpostiaan silmällä kilpailuja edeltävien päivien aikana äkillisten muutosten varalta. (lisätty viimeinen lause 20.5.)
 
Ohjeen lisäksi tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevia:

Erityisjärjestelyt agilityssä

Kilpailupaikkaa koskevat erityisjärjestelyt:

 • Desinfiointiaineen ja saippuan saatavuus
  • Tapahtuma-alueella tulee olla saatavilla riittävästi desinfiointiainetta. Desinfiointiaineet tulee sijoittaa luonnollisten kulkuväylien varrelle.
  • Käsienpesupaikoilla tulee olla saatavilla riittävästi saippuaa.
 • Parkkialueen järjestelyt
  • Parkkialueen tulee olla riittävän laaja ja järjestetty siten, että alueen turvallisuus on huomioitu.
 • WC-tilat ja ulkovesipisteet
  • WC-tiloihin tai ulkovesipisteille kulku on järjestettävä ilman kohtaamisia (esimerkiksi jonotusalue turvavälein).
  • Jos käytössä on ulkovesipisteitä, niiden hygieniatasosta on huolehdittava (saippua ja/tai desinfiointiaine). 
 • Kahvilamyynti
  • Mikäli järjestetään kahvilamyyntiä tai työntekijöiden ruokailu, tulee niiden osalta huomioida voimassa olevat viranomaismääräykset.  
  • Vallitsevan tilanteen ja ohjeiden mukaan järjestetään tilat näiden osalta. 
  • Mahdollisuus käsien pesuun ja/tai desinfiointiin on järjestettävä. 
  • Kahvilan maksuliikenne suositellaan toteutettavan sähköisesti (maksukorttipäätteet ja maksusovellukset, kuten esimerkiksi MobilePay). 

Kilpailua tai sen ennakkojärjestelyitä koskevat erityisjärjestelyt

 • Koronavirukseen viittaavien oireiden vuoksi kilpailusta poisjääneen osallistujan osallistumismaksu on palautettava kilpailijan ilmoitusta vastaan.
  • Kilpailunjärjestäjä voi vähentää pankki-/ käsittelymaksun agilitysäännöstön mukaisesti.
 • Toimihenkilöiden ja tuomarin vapaaehtoisuus
  • Toimihenkilöt (talkoolaiset ja vastaava koetoimitsija) sekä tuomari osallistuvat tapahtumaan vapaaehtoisesti ja heillä on oikeus kieltäytyä sekä perua aiemmin luvattu osallistuminen.
  • Tuomareilta on erikseen varmistettava osallistuminen.
  • Tapahtuman erityisjärjestelyt suositellaan esitettäväksi toimihenkilöille ja tuomarille ennen heidän ilmoittautumista tapahtumaan.
 • Kilpailujen perumiset tai muutokset erityistoimenpiteiden vuoksi
  • SAGI myöntää seuraavia muutoksia jo myönnettyihin kilpailuihin: kilpailutapahtuman yksittäisen kilpailun peruminen tai kilpailutapahtuman (esim. luokkien) jakaminen usealle eri päivälle.
   • Seuran tulee laatia vapaamuotoinen anomus ja lähettää se sähköpostitse SAGI:n toimistolle (toimisto@agilityliitto.fi).
  • Perumiset ja luokkamuutokset on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen kilpailua. 
  • Kilpailunjärjestäjä avaa ilmoittautumisen kisoihin vasta sen jälkeen, kun kisojen järjestäminen on varmistunut. Mikäli kilpailut perutaan, suositellaan KITU:n kilpailun muihin tietoihin lisättävän tieto peruutuksesta siksi aikaa, kunnes SAGI poistaa kyseisen kilpailun.
 • Tapahtumaan osallistujien yhteystiedot viranomaisen niitä pyytäessä
  • Kilpailijoiden ja tuomarien yhteystiedot saadaan KITU:sta.
  • Järjestävä seura kerää talkoolaisten yhteystiedot.
 • Tapahtuman aikataulun väljyys
  • Tapahtuma tulee aikatauluttaa koko- ja tasoluokkien jaottelulla/porrastuksella väljäksi siten, että alueella oleva osallistujamäärä ei kerralla ole kohtuuttoman suuri.
  • Kilpailuluokkien välissä suositellaan pidettävän tauko, jotta eri kilpailuluokkien osallistujat eivät kohtaisi. Tauon pituus osallistujamäärästä riippuen 15–30 min.
 • Käytännön ohjeistukset on esitettävä kilpailukirjeessä
  • ohjeistus kilpailualueen järjestelyistä
  • ohjeistus ilmoittautumispisteen käytännöistä 
  • ohjeistus luokkanousumahdollisuuden ilmoittamistavasta
  • ohjeistus palkintojenjaosta
 • Ilmoittautumispiste
  • Rokotukset tarkistetaan sääntöjen mukaisesti pistokokein. Rokotustodistukset voi tarkistaa myös ennakkoon ja rokotustodistuksen voi toimittaa myös sähköisesti.
  • Kilpailukirjoja käsitellään vain nollatuloksen tehneiltä. Kilpailukirjoja täytettäessä suositellaan kertakäyttöhansikkaiden käyttöä.
 • Kilpailualueen järjestelyt
  • Kilpailtaessa sisätiloissa: 
   • Ilman vaihtuminen hallissa on varmistettava, esimerkiksi pitämällä ovia auki. 
   • Hallin ovien kulkusuunnat suositellaan toteutettavan siten, että kohtaamiset minimoidaan.
   • Yleisestä siisteydestä on sisätiloissa huolehdittava THL:n yleisohjeistuksen mukaisesti.
  • Suositellaan, että liikenne toimiston ja kilpailukentän välillä minimoidaan.
  • Suositellaan, että kilpailunumeroita ei käytetä (poikkeus D1-sääntöön, voimassaoloaika tämän tapahtumaohjeen voimassaolon ajan).
  • Lämmittelyalueen sijoittelussa on huomioitava edestakaisen liikenteen minimointi. Esteitä siirrettäessä tai korkeutta säädettäessä suositellaan käytettävän kilpailunjärjestäjän tarjoamia kertakäyttöhanskoja. 
  • Koiran mittauksessa sekä tuomari että koiran ohjaaja käyttävät kertakäyttöisiä hengityssuojaimia, jotka kilpailujärjestäjän tulee tarvittaessa tarjota. Koirien mittaus suositellaan toteutettavan ulkona mahdollisuuksien mukaan. Kilpailuissa mitataan toistaiseksi vain kilpailuun ilmoittautuneet koirat. 
  • Rata-alueen lähellä (2 m kentän rajasta) tulee välttää tarpeetonta oleskelua
  • Lähdön ja maalin toteutuksessa suositellaan välttämään tarpeetonta kulkureittien kohtaamista (esimerkiksi niin, että niiden väliin jätetään ratasuunnittelussa kohtuullinen etäisyys).
  • Suositellaan, että tuomarinpuhuttelu toteutetaan kuuluttajan toimesta tuomarin ohjeistuksen mukaisesti. Tuomarinpuhuttelu on toteutettava noudattaen  turvaetäisyyksiä.
  • Rataantutustuminen tehdään viranomaisten ohjeistukset huomioiden ja mikäli ne sallivat niin toistaiseksi enintään 20 henkilön ryhmissä. Mikäli rataantutustumisryhmiä on useampi, on rataantutustumisryhmien vaihdon tapahduttava ilman kohtaamista (kilpailukenttä ≥ 800 m2, jolloin jokaiselle jää laskennallisesti 40 m2).
  • Lähtövuoroaan odottaville kilpailijoille tulee varmistaa oma tilansa (esimerkiksi odotuskarsinat) turvaetäisyydet huomioiden.
  • Koiran taluttimen siirto tulee toteuttaa kontaktit minimoiden.
  • Suositellaan, että kilpailijat poistuvat kilpailupaikalta oman kilpailuluokkansa päätyttyä.
  • Suositellaan, että palkintojenjako toteutetaan ilman ihmiskontakteja.
  • Kilpailukirjat on palautettava osallistujille ilman kontaktia (esimerkiksi jätetään valmiit kirjat ennalta sovittuun paikkaan).

Tapahtumapaikalle tulevan velvollisuudet 

 • Tapahtumapaikalla suositellaan kasvomaskien käyttöä THL:n maskisuosituksen mukaisesti koko tilaisuuden ajan, pois lukien oman kilpailusuorituksen ajan.
 • Kilpailijan tulee noudattaa kilpailunjärjestäjän ohjeita.
  • Kilpailunjärjestäjä voi näiden ohjeiden lisäksi asettaa tapahtumakohtaisia ohjeita.
 • Kilpailupaikalle ei saa saapua, jos henkilöllä on koronaviruksen oireita tai mikäli henkilö on koronalle altistumisen vuoksi asetettu karanteeniin (THL ohje).
  • Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky.
 • Tapahtumaan voivat osallistua vain kilpailemisen kannalta välttämättömät henkilöt. Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat.
 • Suositellaan, että mukaan otetaan omat juomavedet. Näin minimoidaan ylimääräiset kohtaamiset vesipisteillä ja vessoissa. 
 • Suositellaan omien eväiden mukaan ottoa kahvilassa tapahtuvien kohtaamisten välttämiseksi.

Mikäli annettuja ohjeita ei noudateta, on ylituomarilla oikeus poistaa tilaisuudesta ko. henkilö