1§ Lisenssikausi

Lisenssikausi on 1.1.2018 – 31.12.2018.

2§ Lisenssin lunastaminen

Suomen Agilityliiton (SAGI) jäsenseuran jäseneksi kuuluva henkilö voi lunastaa lisenssin 18.12.2017 alkaen.

Lisenssi tulee voimaan uuden lisenssikauden alusta lukien, mikäli lisenssi on lunastettu ja maksettu joulukuun aikana tai sitä ennen. Myöhemmin lunastettaessa lisenssi tulee voimaan maksupäivänä klo 24.00 tai maksuhetkestä, mikäli suorituksesta on esittää maksutosite, josta käy ilmi maksuaika.

3§ Lisenssilajit

Kilpailulisenssin (A-, B1- ja B2- lisenssi) haltijalla on oikeus osallistua SAGIn myöntämiin virallisiin kilpailuihin sekä muihin SAGIn ohjauksen ja valvonnan alaisuudessa järjestettäviin tapahtumiin.

B1-lisenssi on tarkoitettu alle 18-vuotiaille urheilijoille. B1-lisenssin saa lunastaa viimeisen kerran sinä vuonna, kun henkilö täyttää 17 vuotta. B1-lisenssin lunastaminen edellyttää alaikäisen henkilön huoltajan suostumusta.

B2-lisenssi on tarkoitettu alle 12-vuotiaille urheilijoille. B2-lisenssin saa lunastaa viimeisen kerran sinä vuonna, kun henkilö täyttää 11 vuotta. B2-lisenssin lunastaminen edellyttää alaikäisen henkilön huoltajan suostumusta.

Harrastajalisenssin (C-lisenssi) haltijalla on oikeus osallistua muihin SAGIn ohjauksen ja valvonnan alaisuudessa järjestettäviin tapahtumiin kuin virallisiin kilpailuihin.
Harrastajalisenssi (C-lisenssi) voidaan kesken lisenssikauden muuttaa kilpailulisenssiksi (A- tai B-lisenssi). Mikäli muutos tehdään toimistotyönä, vaihtomaksuna peritään lisenssien hintojen välinen erotus lisättynä 15 euroa.

4§ Lisenssiin sidottu edustusoikeus

Lisenssinhaltija edustaa sitä SAGIn jäsenseuraa, jonka nimissä lisenssi on lunastettu ja jonka jäseneksi lisenssinhaltija kuuluu.

Joukkueluokassa kilpailulisenssinhaltija saa poikkeuksellisesti edustaa toista SAGIn jäsenseuraa, jonka jäseneksi lisenssinhaltija kuuluu, mikäli lisenssinhaltijan oma seura on antanut siihen kirjallisen luvan.

Lisenssinhaltija voi kesken lisenssikauden siirtyä edustamaan toista seuraa. Jäsenseuran muutoksesta ja muista kesken lisenssikauden toimistotyönä tehdyistä muutoksista veloitetaan 15 euroa. Lisenssiseuran vaihdos tulee voimaan uuden seuran hyväksyttyä siirron.

Mikäli SAGIn jäsenseura lopettaa toimintansa, taikka se eroaa tai erotetaan liitosta tai SAGIn jäsenseura perustellusta syystä peruuttaa lisenssihaltijan oikeuden edustaa seuraa, lisenssinhaltijalla on yksi (1) kuukausi aikaa liittyä toisen SAGIn jäsenseuran jäseneksi ilman, että lisenssin voimassaolo katkeaa.

5§ Lisenssiin sidottu vakuutusturva

Lisenssi sisältää voimassa olevan urheiluvakuutuksen.

Mikäli lisenssinhaltijalla on oma urheiluvammat kattava tapaturmavakuutus, hän voi lunastaa lisenssin ilman vakuutusta. Mikäli lisenssi lunastetaan ilman vakuutusta, tulee voimassa olevan, agilityssa syntyneet urheiluvammat kattavan, tapaturmavakuutuksen vakuutusnumero ilmoittaa lisenssiä lunastettaessa.

6§ Lisenssinhaltijan velvollisuudet

Lisenssinhaltijan tulee noudattaa yleistä lainkuuliaisuutta sekä reilun pelin periaatteita. Lisenssinhaltijan tulee pidättäytyä epäurheilijamaisesta käytöksestä sekä käyttäytyä muutoinkin tavalla, joka on kunniaksi agilityurheilulle ja joka kohottaa sen mainetta. Lisäksi lisenssinhaltijan on käsiteltävä ja koulutettava koiraa eläinsuojelusäädösten ja hyvän koiranpitotavan mukaisesti sekä huolehdittava koiran kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Kilpailulisenssinhaltijan on lisäksi noudatettava agilitysäännöstöä sekä agilitytuomarin ja kilpailunjärjestäjän antamia ohjeita, määräyksiä ja päätöksiä.
Kilpailulisenssinhaltija sitoutuu noudattamaan puhtaan urheilun periaatetta ja koirien osalta Kennelliiton antidopingsääntöä.

Lisenssinhaltija sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa SAGIn kurinpitosäännöstöä. Lisenssinhaltijan syyllistyessä lisenssiehdoissa mää- riteltyjen velvollisuuksiensa rikkomiseen lisenssihaltijalle voidaan määrätä kurinpitosäännöstön mukainen seuraamus.

7§ Antidoping

Kilpailulisenssinhaltija ei saa osallistua kilpailuun kielletyn aineen vaikutuksen alaisena. Kilpailulisenssinhaltija sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidoping-toimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä.

Kilpailulisenssinhaltija on velvollinen tutustumaan antidopingsäännöstöön. Tietoja kielletyistä doping-aineista ja –menetelmistä löytyvät ADT:n vuosittaisesta julkaisusta ”Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa”. Lisätietoja löytyy myös ADT:n internetsivuilta.

Kilpailulisenssinhaltija voidaan määrätä dopingtestiin milloin tahansa kilpailu- tai harjoittelukaudella.

8§ Dopingrikkomukset

Antidopingsäännöstössä määriteltyyn dopingrikkomukseen syyllistyneelle lisenssinhaltijalle voidaan määrätä antidopingsäännöstön mukainen seuraamus.

9§ Vahingonkorvausvastuu

Lisenssinhaltija on velvollinen korvaamaan lisenssiehtojen rikkomisella liitolle aiheuttamansa vahingon.

10§ Lisenssin irtisanominen

Lisenssinhaltijalla on oikeus irtisanoa lisenssi päättymään lisenssikauden aikana. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti SAGIlle. Lisenssi päättyy 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta.

SAGIlla on oikeus irtisanoa lisenssi päättymään lisenssikauden aikana, jos lisenssinhaltija olennaisesti rikkoo lisenssiehtoja. Lisenssi päättyy 30 päivän kuluttua siitä, kun lisenssinhaltija on vastaanottanut irtisanomista koskevan ilmoituksen.

Lisenssin hintaa ei irtisanomisesta huolimatta palauteta.

11§ Sitoutuminen lisenssiehtoihin

Lunastamalla lisenssin lisenssinhaltija sitoutuu noudattamaan lisenssiehtoja.