Luokanvaihtoon oikeuttavat tulokset  ja sertifikaatit 1- ja 2-luokissa

Agilityn 1-luokassa agilitysertifikaatti (SERT) annetaan koiralle, joka on kolme kertaa saavuttanut luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen (LUVA) vähintään kahden eri agilitytuomarin arvostelemana. Yksi tuloksista voi olla hyppyradalta.

Agilityn 2-luokassa luokanvaihtoon oikeuttava nollatulos (LUVA) on sidottu kilpailuluokan osallistujamäärään. Pienissä kilpailuluokissa luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada vain voittaja, kun taas osallistujamäärältään suurissa kilpailuluokissa luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen voi saada viisi koiraa. Näin halutaan tasapainottaa valtakunnallisesti 2-luokan agilitysertifikaatin jakoperusteita.

Agilityn 2-luokassa agilitysertifikaatti (SERT) annetaan koiralle, joka on kolme kertaa saavuttanut luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen (LUVA) kilpailuluokan osallistujamäärään suhteutetun porrastuksen mukaisesti. Kaikki luokanvaihtoon oikeuttavat nollatulokset voidaan saavuttaa yhden agilitytuomarin arvostelemilta radoilta. Yksi tuloksista voi olla hyppyradalta.

1- ja 2-luokissa käytetään luokanvaihtoon oikeuttavan nollatuloksen tunnuksena merkintää LUVA kilpailukirjassa ja kilpailupöytäkirjassa. Kilpailukirjaan ja kilpailupöytäkirjaan tehdään merkintä luokkanoususta ja agilitysertifikaatista esim. LUVA, SERT -> 2lk. Koiran kilpailukirjaan merkinnät  tehdään Huomautuksia / Luokan vaihto -kenttään. Agilitytuomarin nimi kirjataan Tuomarin varmennus -kenttään, jotta kilpailunjärjestäjät voivat vaivatta selvittää agilitytuomarien määrään liittyvät kriteerit. Vastaava koetoimitsija varmentaa koiran kilpailukirjan allekirjoituksellaan Huomautuksia / Luokan vaihto -kenttään. Merkintöihin voi tarvittaessa käyttää useamman rivin.

Esimerkki kilpailukirjan merkinnöistä löytyy tästä.

Sertifikaatit 3-luokassa

Agilitykilpailuissa jaetaan 3-luokassa agility- ja hyppysertifikaatteja. Agilitysertifikaatti jaetaan agilityradalla tehdyn kilpailusuorituksen perusteella ja hyppysertifikaatti hyppyradalla tehdyn kilpailusuorituksen perusteella.

Sertifikaatti (agility- / hyppysertifikaatti) annetaan kilpailuluokan (agility- / hyppyrata) nopeimman nollatuloksen (0,00) tehneelle koiralle, joka ei ole saavuttanut Suomen agility- / hyppyvalion arvoon oikeuttavia tuloksia.

Koira voi vastaanottaa samalta agilitytuomarilta vain yhden agilitysertifikaatin ja yhden hyppysertifikaatin. Koira voi vastaanottaa enintään kolme agilitysertifikaattia, joista ensimmäisen ja viimeisen sertifikaatin välillä tulee olla vähintään yksi vuosi ja yksi päivä. Vastaavasti koira voi vastaanottaa enintään kolme hyppysertifikaattia, joista ensimmäisen ja viimeisen sertifikaatin välillä tulee olla vähintään yksi vuosi ja yksi päivä.

Mikäli koira ei voi vastaanottaa agilityradalta agilitysertifikaattia tai hyppyradalta hyppysertifikaattia (koira on saanut agility- / hyppysertifikaatin ko. agilitytuomarilta, vuoden ja päivän mittainen aikaraja ei täyty, koira on jo saanut kolme agility- / hyppysertifikaattia) siirtyy sertifikaatti seuraavaksi nopeimman nollatuloksen (0,00) tehneelle koiralle kilpailuluokan osallistujamäärään suhteutetun porrastuksen mukaisesti. Pienissä kilpailuluokissa sertifikaatin (agility- / hyppysertifikaatti) voi saada vain voittaja, kun taas osallistujamäärältään suurissa kilpailuluokissa sertifikaatti voi siirtyä enintään viidenneksi sijoittuneelle koiralle.

Mikäli koiralla on ennen 1.6.2009 saavutettuna kaksi nollavoittoa (enint. 0,99) agilityradalta ja / tai kaksi nollavoittoa (enint. 0,99) hyppyradalta, se voi vastaanottaa enää vain yhden agility / hyppysertifikaatin. Valionarvoon käytettävät nollavoitot, jotka on saavutettu ennen 1.6.2009 voivat olla yhden tai kahden eri agilitytuomarin radoilta, mutta agility- / hyppysertifikaatti tulee aina vastaanottaa sellaiselta agilitytuomarilta, jonka radalta koira ei ole saavuttanut valionarvoon käytettävää nollavoittoa ennen 1.6.2009 eikä agility- tai hyppysertifikaattia 1.6.2009 jälkeen.

3-luokassa käytetään agilitysertifikaatista merkintää SERT-A ja hyppysertifikaatista merkintää SERT-H kilpailukirjassa ja kilpailupöytäkirjassa. Kilpailukirjaan on hyvä tehdä myös merkintä siitä, ettei koira voi enää ottaa sertifikaatteja vastaan esim. “oikeuttaa AVA” tai “oikeuttaa AVA-H”. Merkinnät tulee tehdä Huomautus / Luokan vaihto -kenttään. Agilitytuomarin nimi kirjataan koiran kilpailukirjaan Tuomarin varmennus -kenttään, jotta kilpailunjärjestäjät voivat vaivatta selvittää agilitytuomarien määrään liittyvät kriteerit. Vastaava koetoimitsija varmentaa koiran kilpailukirjan allekirjoituksellaan Huomautuksia / Luokan vaihto -kenttään. Merkintöihin voi tarvittaessa käyttää useamman rivin.

Joukkueluokat ja kansalliset rajoitetut kilpailut

Joukkueluokassa tai kansallisen muun kuin osanottajamäärän perusteella rajoitetun kilpailun 3-luokassa saavutetut tulokset eivät oikeuta sertifikaatteihin. Joukkueluokassa ei voi saavuttaa luokanvaihtoon oikeuttavaa nollatulosta.

Sekarotuiset koirat

Sertifikaatteja voidaan kaikissa tasoluokissa jakaa myös sekarotuisille koirille. Sekarotuiselle koiralle voidaan antaa 1- ja 2 luokassa agilitysertifikaatit ja 3-luokassa kolme agilitysertifikaattia ja kolme hyppysertifikaattia. Valionarvon myöntämisessä noudatetaan Kennelliiton valioarvosääntöä, eikä valioarvoa voida myöntää sekarotuiselle koiralle.

3-luokan sertien merkitseminen kisakirjaan

Tuomaripäivillä 2015 sovittiin seuraava käytäntö helpottamaan koetoimitsijoita, tuomareita ja kilpailijoita 3-luokan sertien merkitsemiseksi:

Kilpailukirjan loppuun muistiinpanot-sivulle kootaan kaikki saadut agility- ja hyppysertit normaalimerkintöjen lisäksi. Kunkin sertin osalta kirjataan sen saamisajankohta ja arvostellut tuomari. Koiran omistajan/ ohjaajan toivotaan kirjaavan koiran tähän mennessä saamat sertit kilpailukirjaan, jatkossa kilpailun koetoimitsijat kirjaavat tiedot tulosten kirjaamisen yhteydessä.

Esimerkki kirjauksista: 


Agilitysertit: 

  1. sert-a 17.6.2014 Herrala

  2. sert-a 5.6.2015 Savioja

  3. sert-a 17.6.2015 Heino -> FI AVA

​Hyppysertit: 

  1. sert-h 30.3.2015 Mujunen

  2.  

Koiran siirto 3-luokasta 2-luokkaan

Koiran omistaja voi anoa SAGIlta koiran siirtämistä 3-luokasta 2-luokkaan. Siirtyminen takaisin alempaan tasoluokkaan on lopullinen.

Muutosanomuslomake täytetään ja toimitetaan SAGIlle kahtena (2) kappaleena. Siitä tulee käydä ilmi koiran taso- ja kokoluokka, virallinen nimi, kutsumanimi, rotu, sukupuoli, rekisterinumero sekä omistajan nimi ja yhteystiedot. Myöhemmin käyttöön tulee sähköinen lomake, jonka täyttö vaatii Sporttirekisteri-tunnistautumisen. SAGIn käsiteltyä tasoluokan muutosanomuksen toinen anomuslomakkeista toimitetaan takaisin koiran omistajalle. Seuraavassa kilpailussa agilitytuomari vahvistaa siirtämisen takaisin 2-luokkaan SAGIn vahvistaman muutosanomuksen perusteella, ja siirrosta tehdään merkintä kilpailukirjaan. Lausunto tai sen kopio tulee olla myöhemminkin mukana kilpailuissa.

Alempaan tasoluokkaan siirretty koira ei voi saada luokanvaihtoon oikeuttavia nollatuloksia (LUVA) eikä vastaanottaa sertifikaattia. Luokanvaihtoon oikeuttavat nollatulokset eivät myöskään siirry seuraavalle koiralle. Kaikki luokassa kilpailevat koirat lasketaan kuitenkin osallistujamäärään.

Esimerkki kilpailukirjan merkinnöistä tästä.

Anomuslomake ja ohjeet koiran siirtämisestä 3-luokasta 2- luokkaan löytyvät tästä. Ruotsinkielinen ohje koiran siirtämisestä 3-luokasta 2-luokkaan julkaistaan tammikuun aikana.

Kilpailukirja ja kokoluokan määritys

Huomio! 1.1.2014 alkaen kaikista kokoluokan määrityksiin liittyvistä mittauksista tulee aina täyttää erillinen mittausraportti, joka toimitetaan SAGIn toimistoon kilpailun virallisten paperien ohella. Raportti löytyy tästä.

Koiralla tulee olla agilitytuomarin vahvistama kilpailukirja. Kilpailukirjan voi hankkia etukäteen seuralta tai kilpailutapahtumissa kilpailunjärjestäjältä. Kilpailukirjan perustiedot kannattaa täyttää etukäteen, jolloin kilpailukirjan vahvistaminen sujuu mutkattomasti kilpailupaikalla.

Agilitytuomari määrittää koiran kokoluokan kilpailukirjan vahvistamisen yhteydessä.  Agilitytuomari voi määrätä kokoluokan rajalla olevan koiran lisämäärityksiin, jolloin kolme eri agilitytuomaria määrittää koiran kokoluokan. Koiran lopullinen kokoluokka määräytyy enemmistönä olevien määritysten perusteella. Kokoluokan rajalla olevan koiran kokoluokan määrittäminen ja kilpailukirjan vahvistaminen kannattaa tehdä jo hyvissä ajoin ennen koiran ensimmäistä kilpailua. Kokoluokan määrittämisestä tulee tehdä aina erillinen mittausraportti, joka toimitetaan SAGIlle.

Koiran kokoluokan ja kilpailukirjan vahvistamisen jälkeen koiran kokoluokka voidaan agilitytuomarin tekemän esityksen johdosta määrittää uudelleen, kun edellisestä kokoluokan määrityksestä on kulunut vähintään 6 kuukautta. Agilitytuomarin tulee merkitä koiran kokoluokan uudelleen määrittämistä koskeva esitys mittausraporttiin, kokoluokan uudelleen määrittämisen raporttiin sekä SAGIlle toimitettavaan tuomarin raporttiin, mikäli esitys tehdään kilpailujen yhteydessä.

Koiran omistaja ja / tai ohjaaja vastaavat siitä, että koiran kokoluokka määritetään uudelleen. Kokoluokan uudelleen määrittäminen tulisi tehdä 6 kuukauden kuluessa agilitytuomarin tekemästä esityksestä. Kokoluokan uudelleen määrittäminen tapahtuu kollegiossa eli kolmen agilitytuomarin läsnä ollessa. Mikäli kolmen agilitytuomarin saaminen paikalle samanaikaisesti aiheuttaa kohtuuttomasti vaivaa tai kustannuksia, SAGI voi perustellusta hakemuksesta tukea kollegion koollekutsumista.

Ulkomainen koira

Suomessa useasti kilpailevalla ulkomaisella koiralla voi olla oman kotimaansa virallisen kilpailukirjan ohella myös suomalainen kilpailukirja (ns. varjokilpailukirja), johon Suomessa saavutetut tulokset merkitään. Kilpailuoikeus ja luokkanousut on kuitenkin aina tarkastettava koiran virallisesta kilpailukirjasta.

Kilpailukirjan katoaminen

Jos kilpailukirja katoaa, ohjaaja voi pyytää SAGIlta lausuntoa, josta käy ilmi koiran nimi, rekisterinumero ja tasoluokka sekä listaus merkittävistä tuloksista (esim. luokanvaihtoon, valionarvoon tai arvokilpailuun osallistumiseen oikeuttavat tulokset) ja kilpailuista, joissa ne on saavutettu. Lausunnon tai aiemmasta kilpailukirjasta otetun oikeaksi todistetun kopion perusteella agilitytuomari vahvistaa uuden kilpailukirjan.