Alueellisen toiminnan suuntaviivoja vuodesta 2015 alkaen

Alueellisen valmennuksen tarkoitus - alueen sisäinen ja seurojen välinen yhteistyö

Alueellisen valmennuksen tarkoitus on kehittää valmennuskulttuuria koko maassa edistäen yhteistyötä alueen harrastajien ja kilpailijoiden kesken niin omissa seuroissaan kuin seurojen välillä. Agilityn harrastuskenttä on erilainen riippuen missä päin Suomea ollaan. Tiheissä kasvukeskuksissa on useita seuroja sekä kaupallisia toimijoita tarjoamassa harrastusmahdollisuuksia. Muualla maassa seurojen etäisyydet toisistaan ovat pitkiä ja harrastajien ja kilpailijoiden kulkemat matkat vaikeuttavat seurayhteistyötä. Edellisellä alueellisen valmennuksen kaudella painotettiin erityisesti seurayhteistyötä, mutta nyt tästä painotuksesta luovutaan harvaan asutuilla alueilla.

Alueellinen valmennus kattaa laajasti tietyllä maantieteellisellä alueella keskitetysti järjestettävän toiminnan. Alueilla, joilla on useita seuroja, seuroja kannustetaan yhteistyöhön alueellisessa valmennuksessa. Alueellinen valmennustoiminta on yksi uusi tapa tarjota seuran jäsenille tavoitteellista ja säännöllistä valmennusta – ja siten myös ylläpitää ja kehittää seuran koulutuksen/valmennuksen tasoa.

Laaja maantieteellinen alue, matkat pitkiä ja seuroja harvassa

Alueellinen valmennustoiminta keskittyy kehittämään valmennustoimintaa alueen harrastajien keskuudessa kokoamalla alueen samantasoisia harrastajia tai kilpailijoita yhteen. SAGI ohjeistaa ja mahdollisuuksien mukaan myös koordinoi alueellista valmennustoimintaa alueen seuran/seurojen ja valmentajan kantaessa vastuun toiminnan käytännön toteuttamisesta. Mitä suunnitellumpaa alueellinen valmennus on, sitä parempia tuloksia aluevalmennuksella on mahdollista saavuttaa. Myös alueen kennelpiireiltä kannattaa hakea tukea alueellisen valmennustoiminnan toteuttamiseen.

Kasvukeskukset, matka lyhyitä ja seuroja paljon

Kasvukeskuksissa alueellisen valmennustoiminnan toivotaan edistävän seurojen välistä yhteistyötä. Lähtökohtana on yhteistyöstä kiinnostuneiden seurojen väliselle yhteistyölle rakentuva toiminta. SAGI ohjeistaa ja mahdollisuuksien mukaan myös koordinoi alueellista valmennustoimintaa, mutta käytännön toteutus on aina yhteistyössä toimivien seurojen vastuulla. Mitä suunnitellumpaa ja toimivampaa eri seurojen välinen yhteistyö on, sitä parempia tuloksia aluevalmennuksella on mahdollista saavuttaa.

Seurojen välinen yhteistyön rakentuessa samalla alueella toimivien ja yhteistyöstä kiinnostuneitten seurojen välillä eivät käytännön järjestelyt aiheuta suurta vaivaa eivätkä etäisyydet muodostu kohtuuttomiksi. Parhaassa tapauksessa myös alueen kennelpiirit voidaan saada mukaan alueellisen valmennustoiminnan toteuttamiseen.

Alueitten rajojen yli tapahtuva yhteistyö seurojen välillä

Seurojen välinen yhteistyö on suositeltavaa rakentaa yhteistyöstä kiinnostuneiden seurojen kesken vaikka seurat eivät olisi samalta maantieteelliseltä alueelta. Käytännön järjestelyt saattavat olla tällöin hieman vaativampia, mutta samalla tietotaitoa liikkuu alueiden välillä. Tähän yhteistyömuotoon on mahdollista hakea tukea SAGI:lta.

Roolit alue- ja seurakoulutuksessa

Alueellisessa valmennuskoulutuksessa on kolme eri roolia.

Valmennuksia koordinoiva(t) seura(t) on suuressa roolissa ja kantavat ison vastuun alueellisen valmennuksen onnistumisesta. Mukana olevan seuran tulisi tukea ryhmiä kenttien ja tilojen kautta, sillä olosuhteet ovat yksi tärkeimmistä onnistumisen edellytyksistä alueellisessa valmennuksessa. Seuroilta toivotaan positiivista suhtautumista alueellisten ryhmien toiminnan tukemiseen esimerkiksi hallivuokrien muodossa. Näin seurat voivat aktiivisesti pienentää valmennuksesta yksittäiselle koirakolle koituviin kustannuksiin ja mahdollistaa ryhmäläisen osallistumisen taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Seura myös huolehtii osallistujien ilmoittautumisten vastaanotosta ja valitsee osallistujat ja muodostaa ryhmät yhdessä valmentajan kanssa.

Valmentaja toimii yhteistyössä seuran/seurojen kanssa osallistuen ryhmien valintaan, laatien valmennussuunnitelmat ja aikataulut SAGI:n antamien yleisohjeistuksien pohjalta. Valmentaja koordinoi oman ryhmänsä tapaamiset ja laatii koulutussuunnitelmat yhdessä seurojen kanssa. Valmentajat voivat tulla oman tai muuan alueen seuroista tai kaupallisten toimijoiden joukosta.

SAGI:n roolina on koordinoida koko toimintaa, antaa yleisohjeistuksen alueellisen valmennuksen toteuttamisesta, jatkokouluttaa valmentajia ja kehittää alueellisen valmennusta koko maassa seurojen toimintaa tukien. Yhteistyö seurojen kanssa alueellisen valmennuksen osalta on ehdottoman tärkeätä. SAGI kerää palautetta valmennuksista ja tarkkailee valmennusten laatua sekä kokoaa tietoa valmennusohjelmista ja kehittää valmentajien perus- ja jatkokoulutusta. SAGI pitää myös rekisteriä alueellisesta valmentamisesta kiinnostuneista valmentajista.

Mukana on alueita, jotka eivät osallistu varsinaisesti alueellisen valmennuksen järjestämiseen. Näiden alueiden seuroille annetaan mahdollisuus lähettää valmentajansa tuleviin jatkokoulutuksiin, mutta tällaiset seurat joutuvat maksamaan jatkokoulutuksista enemmän kuin alueellisia valmennuksia koordinoivat seurat. Seurat, jotka tukevat alueellisten valmennusryhmien toimintaa, saavat valmentajien jatkokoulutuksen paikat halvemmalla kuin seurat jotka eivät toimintaa tue.

Alueellisen toiminnan organisoiminen ja käytännönjärjestelyt

Ryhmien muodostamisessa olisikin suotavaa, että valmennusryhmän tasosta ja teemasta riippumatta valmennusryhmään valittaisiin mahdollisimman samantasoisia koirakoita. Kasvukeskuksissa jokaisessa valmennusryhmässä olisi suotavaa olla koirakoita useista yhteistyössä mukana olevasta seurasta.. Koirakoiden siirtyessä valmennusryhmästä toiseen tulisi ennen siirtoa varmistua, että koirakko soveltuu osaamisensa puolesta uuteen ryhmään ja pyytää uuden valmennusryhmän ryhmäläisiltä, valmentajalta sekä ryhmän toiminnassa mukana olevien seurojen suostumus siirtoon.

Alueellisia ryhmiä voi perustaa ympäri vuoden. Valmennusryhmän toiminta-aikaa ei ole tarkasti määritelty, mutta ryhmän toiminnan olisi suotavaa jatkua vähintään 12kk, jotta pitkäjänteisyys ryhmän toiminnassa olisi mahdollista toteuttaa. Seuraava kausi suositellaan aloitettavan kesällä 2015.

Tavoite on, että alueelliset valmennusryhmät kokoontuvat kerran kuukaudessa ja alueellisen toiminnan tarkoituksena ei ole syrjäyttää seuroissa tapahtuvaa viikoittaista harjoittelua. Alueellinen valmennustoiminta siis täydentää seurojen viikoittaisia treenejä ja tarjoaa mahdollisuuden pitkäjänteisemmän valmennussuhteen rakentamiselle.

Suosituksena olisi, että seuroissa/alueella olisi aluetoiminnasta vastaava henkilö, joka toimii aktiivisessa kontaktissa muiden seurojen vastuuhenkilöiden kanssa ja raportoi toiminnasta ja sen kehitystarpeista SAGI:n suuntaan. Jokaisella valmennusryhmällä tulisi olla oma vastuuhenkilö ryhmän sisältä, joka on yhdessä valmentajaan avustaen tätä ko. ryhmän toiminnan järjestymisessä.

Alueellisen toiminnan kustannuksiin vaikuttaa myös valmentajalle maksettavat palkkiot/kulukorvaukset. Palkkiotaso vaihtelee valmentajien välillä, mutta alueellisen valmennuksen kustannukset eivät osallistujaa kohti saisi nousta kuitenkaan kohtuuttomasti yli 35 e (+mahdolliset tilakustannukset). Palkkioita tulee maksaa joko verokorttia vastaan, kilometrikorvauksina ja muina kulukorvauksina tai yritystoiminnan (y-tunnus, ennakkoperintärekisteri) kautta laskuttamalla.

Seurojen kouluttajien jatkokouluttaminen

Seuroissa kannattaa aktiivisesti hyödyntää alueellisia valmennustilaisuuksia seuran omien kouluttajien jatkokoulutustilaisuutena. Alueellisten valmennusryhmien koulutustilaisuuksien tulisi olla avoimia kaikille alueen alueellisessa valmennuksessa olevien seurojen kouluttajille kuunteluoppilaina. Seurojen on hyvä tiedottaa kouluttajia tästä mahdollisuudesta. Yhteistyötä tekevät seurat voivat perustaa seurojen aktiivisille kouluttajille myös erillisen alueellisen valmennuksen ryhmän.

Alueelliset valmentajat

Alueen ryhmät/seurat hankkivat itse alueellisille ryhmille valmentajan. Valmentajaksi voidaan pyytää aiemmin toimineiden alueellisten valmennusryhmien valmentajia tai muita kaupallisia kouluttajia taikka yhteistyöseuroissa toimivaa kouluttajaa tai muuta yhteistyötä tekevien seurojen päteväksi arvioimaa henkilöä.

Ryhmien valmentajat on hyvä selvittää ennen koirakoitten valintaa sillä valmennuksellisesti koirakot sitoutuvat paremmin ryhmään tietäessään etukäteen kenelle valmentajan ryhmään hakevat.

SAGI avaamalla nettikyselyllä on tarkoituksena löytää kaikki alueellisen valmentajan tehtävästä kiinnostuneet henkilöt alueryhmien toimintaan mukaan. Alueellisesta valmennuksesta kiinnostuneista valmentajista kootaan lista, jonka seurat voivat pyytää SAGI:n toimistolta. Näin seurojen on helpompaa järjestää halukkaita valmentajia ryhmilleen.

Alueellisen valmennuksen ryhmien valmentajille järjestetään jatkokoulutusta vuodella 2016.

Koirakoiden valinta alueellisiin ryhmiin

Aluevalmennusrenkaaseen valituilta edellytetään sitoutumista valmennukseen. Poissaolo valmennuksesta ilman pätevää syytä tai poissaolon ilmoittamatta jättäminen pudottaa koirakon pois valmennusryhmästä.

Alueellisen valmennusryhmän koordinoinnista vastaavat seurat saavat vapaasti päättää, miten koirakot valitaan valmennusryhmiin.. Ryhmille valittujen valmentajien kanssa tulee tehdä yhteistyötä valmennusryhmiä koottaessa. Valinnoissa tulee painottaa sitä, että ryhmässä harjoittelevat koirakot ovat mahdollisimman samantasoisia ryhmän aloittaessa toimintansa. Haettaessa ryhmiin koirakoita tulee hakijoille olla selvää mikä tasoisia tai teemalla toimivia ryhmiä on tarjolla. Valmentajalle tulee olla myös selvää mitä hän on tulossa valmentamaan.

Tulevan kauden ryhmien tasojen määrittelyssä SAGI suositelee käytettäväksi päivitettyä alueellisten valmennusryhmien tasotaulukkoa.

Edellisillä kausilla on ryhmien tasojen määrittämisessä on käytetty Koirakon Urapolku-mallin mukaista alueellisten valmennusryhmien tasotaulukkoa, , jota voidaan myös edelleen käyttää.

Koirakoilla tulee olla voimassa olevan lisenssi ja oman seuransa puolto hakeutua alueelliseen toimintaan. Seurat voivat myös järjestää valintatilaisuuden jossa ryhmän valmentaja on mukana valintojen tekemisessä. Koirakon tulee myös olla halukas sitoutumaan alueellisen ryhmän toimintaan sekä pitkäntähtäimen harjoitteluun.