1 § LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Agilityliitto ry. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta voidaan käyttää epävirallista nimeä Finnish Agility Association. (Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto). Liiton kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta kattaa koko maan. Liiton virallinen kieli on suomi.

2 § TARKOITUS

Liiton pääasiallisena tarkoituksena on edistää ja kehittää agilityurheilua, -liikuntaa ja - harrastetoimintaa tavoitteenaan ihmisten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehittäminen. Liiton perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. Toiminnan perustana on monipuolinen koiran hyvinvoinnin lisääminen. Liitto pyrkii lisäämään tietoisuutta koirien hyvästä käsittelytavasta ja koirien hyvinvoinnin huomioimisesta lajiharrastuksessa. 

3 § LIITON JÄSENYYDET JA NIIDEN TARKOITUS

Liitto on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Suomen Olympiakomitean jäsen toimien niiden alaisena itsenäisenä liikuntajärjestönä ja lajiliittona. Liiton toimintaa ohjaa Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Suomen Olympiakomitean säännöt ja ohjeet. Kansainväliseen agilitytoimintaan liitto osallistuu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n kautta. Liitto voi kuulua jäsenenä myös muihin sen toimintaa edistäviin kotimaisiin sekä kansainvälisiin järjestöihin ja toimielimiin.

Alueellisessa toiminnassa ja asiantuntijatietojen hankinnassa liitto ja sen jäsenyhdistykset voivat toimia yhteistyössä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ja Suomen Olympiakomitean alueellisten organisaatioiden kanssa.

4 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan liitto toteuttaa:

 1. Pitämällä yhteyttä jäsenyhdistystensä kanssa,
 2. Harjoittamalla tiedotus-, julkaisu-, koulutus- ja valistustoimintaa sekä tekemällä lajiin liittyvää tutkimustyötä,
 3. Seuraamalla liikuntaan ja koiraharrastukseen liittyvän lainsäädännön kehittymistä, toteutumista sekä toimeenpanoa. Seuraamalla sekä viranomaisten että järjestöjen päätöksenteon kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti sekä pyrkimällä omalta osaltaan vaikuttamaan lausunnoin ja esityksin tuohon päätöksentekoon agilitylle edullisella tavalla,
 4. Järjestämällä, tukemalla, ohjaamalla ja valvomalla agilityn harrastus-, koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa,
 5. Edistämällä neuvoin ja ohjein agilityurheilun parissa toimivien yhdistysten perustamista sekä yhdistysten ja alueiden tehokasta toimintaa,
 6. Vastaamalla alaansa koskevien ohjesääntöjen (kilpailu-, ansiomerkki- ja kurinpito yms sääntöjen) kokoamisesta ja laatimisesta,
 7. Valvomalla agilityurheilun kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen noudattamista,
 8. Ohjaamalla ja valvomalla jäsenyhdistyksien sekä niiden alueiden ja jäsenten kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla sekä tarvittaessa itse toimeenpanemalla kilpailuja ja agilitytapahtumia,
 9. Huolehtimalla Suomen agilityurheilun ulkomaisesta edustuksesta ja edistämällä tutkimuksella ja koulutuksella kansainvälistä menestymistä.
 10. Edustamalla Suomen agilityurheilua kansainvälisissä agilityjärjestöissä sekä valvomalla sen etuja ulkomailla. Ulkomainen edustus Federal Cynologique Internationalissa (FCI:ssä) ja Pohjoismaisessa Kennelunionissa (PKU:ssa) tapahtuu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n kautta.
 11. Neuvomalla jäseniään agilityalueiden ja -keskusten suunnittelussa, rakennuttamisessa ja hoidossa,
 12. Vaikuttamalla maanlaajuisesti liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun tekemällä esityksiä, aloitteita sekä keräämällä suunnitteluun tarvittavaa perustietoa,
 13. Omalta osaltaan edistämällä koiranpitoa, -kasvattamista ja -käyttöä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n ohjeiden ja määräysten mukaisesti välittämällä koulutuksessa ja tiedotuksessa informaatiota säännönmukaisista, hyväksytyistä ja suositeltavista toimintatavoista,
 14. Edistämällä myös nuorten ja ikääntyvien ihmisten, sekä fyysisesti tai kognitiivisesti rajoitteisten paraohjaajien kiinnostusta agilityharrastukseen järjestämällä juuri heille suunnattuja kilpailuja, koulutusta tai agilityyn liittyviä tapahtumia,
 15. Levittämällä ja ylläpitämällä liikuntatietoutta sekä järjestämällä ja tukemalla nuoriso-, harrastus ja kuntoliikuntaa,
 16. Edistämällä eläinten kunnioittamista eettisen vuoropuhelun, kannanottojen, sääntöjen ja valvonnan avulla,
 17. Kouluttamalla agilitytuomareita, -kouluttajia, -valmentajia ja -toimihenkilöitä
 18. Ylläpitämällä toimintansa kannalta tarpeellisia rekistereitä,
 19. Varmistamalla eettisesti vahvalla pohjalla olevan kilpailu- ja harrastustoiminnan jatkuminen sitoutumalla ja noudattamalla liikunnan Reilun Pelin-sääntöjä.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Liitto voi välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta agilityvälineitä, harjoittaa alaan liittyvää kustannustoimintaa sekä harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen välittömästi liittyvää elinkeinoa ja periä jäsenmaksuja.

Liitto noudattaa urheilun kansallisia ja kansainvälisiä antidoping määräyksiä (SUEK = Suomen urheilun eettinen keskus) ja Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n koiria koskevia antidoping sääntöjä. Liitto myös levittää antidopingtietoutta.

5 § LIITON JÄSENET

Liiton varsinaisina jäseninä voivat olla rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat myös Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n sekä paikallisten kennelpiirien jäsenyhdistyksiä tai jotka ovat Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n rotujärjestöjä. Varsinaisia jäseniä kutsutaan näissä säännöissä myös jäsenyhdistyksiksi. Jäsenyhdistysten toimintaan tulee kuulua agilityn harrastaminen ja niiden tarkoituksena tulee olla agilityurheilun edistäminen ja kehittäminen. Jäsenyhdistysten tulee sitoutua noudattamaan lajia koskevia kilpailusääntöjä ja muita määräyksiä.

Liiton hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. Varsinaiseksi jäseneksi hakevan yhdistyksen on liitettävä jäsenhakemukseen sääntönsä, yhdistysrekisteriotteensa, toimihenkilöluettelonsa sekä muut liiton hallituksen edellyttämät tiedot ja selvitykset.

Liiton kokous voi hyväksyä hallituksen esityksestä kunniajäseneksi henkilön ja kunniapuheenjohtajaksi liiton entisen puheenjohtajan, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt liiton tarkoitusperien toteutumista. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ei ole äänioikeutta liiton kokouksessa.

Kannatusjäseneksi liiton hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, jonka toiminnan voidaan katsoa edistävän agilityn asiaa Suomessa tai kansainvälisesti. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta liiton kokouksessa.

6 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Liiton varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten on suoritettava liittymismaksu ja vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruuden ja maksuajan määrää liiton varsinainen kokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määrätään kokouksessa erikseen kullekin äänioikeusluokalle.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksuja.

7 § JÄSENOIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN

Jäsen menettää oikeuden käyttää äänioikeuttaan liiton kokouksissa, tehdä esityksiä liiton kokouksiin mikäli jäsenyhdistys ei ole suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksua, joka on erääntynyt maksettavaksi.

Jäsen menettää oikeutensa toimia tapahtumanjärjestäjänä liiton alaisissa kilpailuissa tai tapahtumissa ja käyttää muita liiton jäsenyyteen perustuvia oikeuksiaan mikäli jäsenyhdistys ei ole suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksua eräpäivään mennessä tai liiton hallitus on todennut jäsenyhdistyksen muutoin laiminlyöneen jäsenvelvollisuuksiaan.

8 § LIITON KOKOUKSET

Liiton kokoukseen voidaan osallistua liiton hallituksen tai liiton kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen liiton kokous kutsutaan koolle silloin, kun liiton kokous niin päättää tai liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta tietyn asian käsittelyä varten pyytää. Hallitus on velvollinen kutsumaan ylimääräisen kokouksen koolle viimeistään 2 kuukauden kuluttua pyynnön saatuaan.

Kutsu liiton varsinaiseen kokoukseen julkaistaan liiton kotisivuille. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen lähetetään sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu on julkistettava viimeistään 6 viikkoa ennen kokousta. Kokouksen esityslista materiaaleineen julkistetaan liiton kotisivuilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen liiton kokouksen ajankohtaa. Liiton kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni. Sen lisäksi kullakin jäsenyhdistyksellä voi olla käytössään lisä-ääniä, joiden määrä perustuu jäsenyhdistysten jäsenten liiton edellisen toimintakauden aikana maksamien henkilölisenssien määrään (äänioikeusluokka) seuraavasti:

 • 5-10 henkilölisenssiä yhteensä yksi (1) lisä-ääni
 • 11-50 henkilölisenssiä yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä
 • 51-100 henkilölisenssiä yhteensä kolme (3) lisä-ääntä
 • 101-150 henkilölisenssiä yhteensä neljä (4) lisä-ääntä
 • 151-200 henkilölisenssiä yhteensä viisi (5) lisä-ääntä
 • yli 200 henkilölisenssiä yhteensä kuusi (6) lisä-ääntä

Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla tavalla. Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Liitto pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä ajankohtana: kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä.

9 § LIITON VARSINAISISSA KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Liiton kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
 3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen
 8. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä esitetään tilintarkastajien kertomus
 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 10. Päätetään niistä toimenpiteistä joihin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös tai tilintarkastuskertomus antavat aihetta
 11. Valitaan, kokouksen niin päättäessä, ehdollepanotoimikunta valmistelemaan henkilöiden hakemista liiton eri tehtäviin kokouksen edellyttämällä tavalla
 12. Jäsenyhdistysten esitykset, jotka hallitus esittää käsiteltäviksi sellaisenaan
  1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  2. Hallituksen valmistelemat esitykset
  3. Jäsenyhdistysten esitykset, joista hallitus esittää tehtävän periaatepäätös esityksen valmistelemisesta seuraavalle Liiton kokoukselle
 13. Kokouksen päättäminen

Liiton syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
 3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen
 8. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden jäsen- ja liittymismaksujen suuruus
 9. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 10. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 11. Valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja (jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi) / hallituksen varapuheenjohtaja (jota kutsutaan myös liiton varapuheenjohtajaksi), seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi (toimikausi) erovuorossa olevan tilalle. Mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja lopettaa tehtävässään kesken toimikauden, valitaan uusi puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  Vuonna 2023 valitaan puheenjohtaja kahden vuoden kaudelle ja varapuheenjohtaja yhden vuoden kaudelle.
 12. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi (toimikausi)
 13. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  1. Hallituksen valmistelemat esitykset
  2. Jäsenyhdistysten esitykset, joista hallitus esittää tehtävän periaatepäätös esityksen valmistelemisesta seuraavalle Liiton kokoukselle
  3.  Jäsenyhdistysten esitykset, jotka hallitus esittää käsiteltäviksi sellaisenaan
 15. Kokouksen päättäminen

Jos liiton jäsen haluaa jonkin asian liiton kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

10 § LIITON HALLITUS

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan (8) hallituksen muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuorovuosina kahdeksi kalenterivuodeksi (toimikausi) kerrallaan. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan, siten että heistä puolet eli neljä (4) on vuosittain erovuorossa. Hallituksen kaikista jäsenistä vähintään kaksi (2) tulee olla myös Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n henkilöjäseniä. Vuodesta 2024 alkaen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voi toimia korkeintaan kolme toimikautta peräkkäin samassa tehtävässä. Hallituksen jäsen voi roolista riippumatta toimia korkeintaan 10 perättäistä vuotta hallituksessa. Yhdeksän perättäistä vuotta hallituksessa toiminut hallituksen jäsen voidaan valita hallitukseen ainoastaan yhden vuoden toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai muuksi varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita vain henkilö, joka on liiton jäsenyhdistyksen jäsen ja jonkin jäsenyhdistyksen ehdottama. Mikäli hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen lakkaa olemasta liiton jäsenyhdistyksen jäsen, lakkaa myös hänen jäsenyytensä liiton hallituksessa. Hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai muuksi jäseneksi ei voida valita henkilöä eikä tässä tehtävässä voi toimia henkilö, joka on työsuhteessa liittoon. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsut on toimitettava jäsenille sähköpostilla ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sen varsinaista jäsentä on saapuvilla. Kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Hallituksen tehtävänä on lakia, näitä sääntöjä ja liiton kokouksen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

 1. Vastata liiton toiminnasta ja hallinnosta asettamiensa toimikuntien, työryhmien sekä nimeämiensä toimihenkilöiden avustamana.
 2. Huolehtia liiton kokousten päätösten toimeenpanosta.
 3. Vastata liiton talouden ja omaisuuden hoidosta.
 4. Edustaa liittoa ja pitää yhteyttä liiton sidosryhmiin.
 5. Valvoa liiton sääntöjen ja kilpailusääntöjen sekä urheilun eettisten periaatteiden noudattamista ja käyttää sääntöjen myöntämää ratkaisuvaltaa rikkomistapauksissa.
 6. Valmistella liiton kokouksille kuuluva asiat.
 7. Hyväksyä uudet jäsenet.
 8. Valita liiton edustajat muihin yhteisöihin.
 9. Luoda ja ylläpitää omasta toiminnastaan ohjesääntöä.
 10. Luoda ja ylläpitää toimikuntien toiminnasta ohjesääntöä.

11 § ASIOIDEN RATKAISU KOKOUKSISSA

Kaikissa niissä asioissa, joista yhdistyslaissa ei toisin säädetä tai näissä säännöissä toisin määrätä, liiton kokouksissa ja hallituksen kokouksissa kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Äänestykset liiton kokouksessa ovat avoimia paitsi henkilövaaleissa, joissa käytetään suljettua lippuäänestystä.

Hallituksen kokouksessa muissa asioissa voittaa äänten mennessä tasan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12 § JÄSENEN EROTTAMINEN

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen toimii agilitytoiminnassa vastoin liiton tarkoitusta tai muutoin tahallisesti rikkoo liiton sääntöjä tai toistuvasti kieltäytyy noudattamasta hallituksen antamia sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita, taikka rikkoo lakia, taikka sallii jäsenensä syyllistyvän sellaiseen toimenpiteeseen tätä rankaisematta. Hallituksen tulee erottaa jäsen myös, jos se ei täytä enää jäsenelle säännöissä asetettuja jäsenyyskriteereitä. Hallituksen erottamispäätös tulee saattaa erotettavan jäsenen tiedoksi ja sille tulee antaa yksi (1) kuukausi aikaa saattaa asiat liiton sääntöjen edellyttämään kuntoon.

13 § KURINPIDOLLINEN MENETTELY

Kurinpidollisista toimista päättää liiton hallitus liiton kokouksen hyväksymiä kurinpito-ohjeita sekä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n sekä Suomen Olympiakomitean sääntöjä noudattaen. Kurinpidollista menettelyä voidaan soveltaa liiton luottamus- tai toimihenkilöön sekä liiton lisenssien piiriin kuuluvaan henkilöön. Palkattuihin henkilöihin sovelletaan kuitenkin heidän toimessaan työlainsäädäntöä. Kurinpidollista menettelyä voidaan käyttää, jos henkilön epäurheilijamainen toiminta vahingoittaa tai on omiaan vahingoittamaan agilityliittoa tai on vastoin sen noudattamia periaatteita.

14 § SITOUTUMINEN EPÄASIALLISEN KÄYTTÄYTYMISEN JA VAKAVIEN EETTISTEN RIKKOMUSTEN KESKITETTYYN KURINPITOJÄRJESTELMÄÄN

Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Liiton jäsenet sitouttavat AGILITYTOIMINNASSA MUKANA OLEVAT omat jäsenensä ja MUUT henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin

15 § LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi erikseen tarpeen mukaan antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle yksin.

16 § TILIKAUSI

Liiton tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarpeellisine asiakirjoineen on toimitettava helmikuun aikana liiton tilintarkastajille tarkastusta varten. Tarkastuksesta tilintarkastajat antavat lausunnon maaliskuun loppuun mennessä.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on hyväksytty, jos sitä koskevan päätöksen puolesta liiton kokouksessa on annettu vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutokset tulee ennen rekisteröintiä hyväksyttää Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:ssä.

18 § LIITON PURKAMINEN

Ehdotus liiton purkamisesta on hyväksytty, jos sitä koskevan päätöksen puolesta kahdessa toisiaan ainakin kuukauden väliajoin seuranneessa liiton kokouksessa on annettu vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa varat on luovutettava jollekin agilityharrastusta ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle siten kuin jälkimmäisessä yhdistyksen purkamisesta päättäneessä kokouksessa päätetään.