1 § LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Agilityliitto ry. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta voidaan käyttää epävirallista nimeä Finnish Agility Association. (Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto). Liiton kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta kattaa koko maan. Liiton virallinen kieli on suomi.

2 § TARKOITUS

Liiton pääasiallisena tarkoituksena on edistää ja kehittää agilityurheilua, -liikuntaa ja - harrastetoimintaa tavoitteenaan ihmisten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehittäminen.
Liiton perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. Toiminnan perustana on koirien fyysinen ja psyykkinen terveys, niiden yhteiskuntakelpoisuuden lisääminen ja hyvä kohtelu.

3 § LIITON JÄSENYYDET JA NIIDEN TARKOITUS

Liitto on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valo ry:n jäsen toimien niiden alaisena itsenäisenä liikuntajärjestönä ja
lajiliittona. Liiton toimintaa ohjaa Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaation Valo ry:n säännöt ja ohjeet.
Kansainväliseen agilitytoimintaan liitto osallistuu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n kautta. Liitto voi kuulua jäsenenä myös muihin sen toimintaa edistäviin kotimaisiin sekä kansainvälisiin järjestöihin ja toimielimiin.

4 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoitustaan liitto toteuttaa:

 1. Pitämällä yhteyttä jäsenyhdistystensä kanssa,
 2. Harjoittamalla tiedotus-, julkaisu-, koulutus- ja valistustoimintaa sekä tekemällä lajiin liittyvää tutkimustyötä,
 3. Seuraamalla liikuntaan ja koiraharrastukseen liittyvän lainsäädännön kehittymistä, toteutumista sekä toimeenpanoa. Seuraamalla sekä viranomaisten että järjestöjen päätöksenteon kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti sekä pyrkimällä omalta osaltaan vaikuttamaan lausunnoin ja esityksin tuohon päätöksentekoon agilitylle edullisella tavalla,
 4. Järjestämällä, tukemalla, ohjaamalla ja valvomalla agilityn harrastus-, koulutus-, valmennus- ja kilpailutoimintaa,
 5. Edistämällä neuvoin ja ohjein agilityurheilun parissa toimivien yhdistysten perustamista sekä yhdistysten ja alueiden tehokasta toimintaa,
 6. Vastaamalla alaansa koskevien ohjesääntöjen (kilpailu-, ansiomerkki- ja kurinpito- yms sääntöjen) kokoamisesta ja laatimisesta,
 7. Valvomalla agilityurheilun kansallisten ja kansainvälisten sääntöjen noudattamista,
 8. Ohjaamalla ja valvomalla jäsenyhdistyksien sekä niiden alueiden ja jäsenten kilpailutoimintaa Suomessa ja ulkomailla sekä tarvittaessa itse toimeenpanemalla kilpailuja ja agilitytapahtumia,
 9. Huolehtimalla Suomen agilityurheilun ulkomaisesta edustuksesta ja edistämällä tutkimuksella ja koulutuksella kansainvälistä menestymistä.
 10. Edustamalla Suomen agilityurheilua kansainvälisissä agilityjärjestöissä sekä valvomalla sen etuja ulkomailla. Ulkomainen edustus Federal Cynologique Internationalissa (FCI:ssä) ja Pohjoismaisessa Kennelunionissa (PKU:ssa) tapahtuu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n kautta.
 11. Neuvomalla jäseniään agilityalueiden ja -keskusten suunnittelussa, rakennuttamisessa ja hoidossa,
 12. Vaikuttamalla maanlaajuisesti liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun tekemällä esityksiä, aloitteita sekä keräämällä suunnitteluun tarvittavaa perustietoa,
 13. Omalta osaltaan edistämällä koiranpitoa, -kasvattamista ja -käyttöä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ohjeiden ja määräysten mukaisesti välittämällä koulutuksessa ja tiedotuksessa informaatiota säännönmukaisista, hyväksytyistä ja suositeltavista toimintatavoista,
 14. Edistämällä myös nuorten ja ikääntyvien ihmisten kiinnostusta agilityharrastukseen järjestämällä juuri heille suunnattuja kilpailuja, koulutusta tai agilityyn liittyviä tapahtumia,
 15. Levittämällä ja ylläpitämällä liikuntatietoutta sekä järjestämällä ja tukemalla nuoriso-, harrastus ja kuntoliikuntaa,
 16. Edistämällä eläinten kunnioittamista eettisen vuoropuhelun, kannanottojen, sääntöjen ja valvonnan avulla,
 17. Kouluttamalla agilitytuomareita, -kouluttajia, -valmentajia ja -toimihenkilöitä
 18. Ylläpitämällä toimintansa kannalta tarpeellisia rekistereitä,
 19. Varmistamalla eettisesti vahvalla pohjalla olevan kilpailu- ja harrastustoiminnan jatkuminen sitoutumalla ja noudattamalla liikunnan Reilun Pelin-sääntöjä.

Toimintansa tukemiseksi liitto voi asianmukaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Liitto voi välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta agilityvälineitä, harjoittaa alaan liittyvää kustannustoimintaa sekä harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen välittömästi liittyvää elinkeinoa ja periä jäsenmaksuja.
Liitto noudattaa urheilun kansallisia ja kansainvälisiä antidoping määräyksiä (ADT = AntiDopingToimikunta) ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n koiria koskevia
antidoping sääntöjä. Liitto myös levittää antidopingtietoutta.

5 § LIITON JÄSENET

Liiton varsinaisina jäseninä voivat olla rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat myös Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n sekä paikallisten kennelpiirien jäsenyhdistyksiä tai jotka ovat Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n rotujärjestöjä. Varsinaisia jäseniä kutsutaan näissä säännöissä myös jäsenyhdistyksiksi. Jäsenyhdistysten toimintaan tulee kuulua agilityn harrastaminen ja niiden tarkoituksena tulee olla agilityurheilun edistäminen ja kehittäminen. Jäsenyhdistysten tulee sitoutua noudattamaan lajia koskevia kilpailusääntöjä ja muita määräyksiä.

Liiton hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet kirjallisesta hakemuksesta. Varsinaiseksi jäseneksi hakevan yhdistyksen on liitettävä jäsenhakemukseen sääntönsä,  yhdistysrekisteriotteensa, toimihenkilöluettelonsa sekä muut liiton hallituksen edellyttämät tiedot ja selvitykset.

Liiton kokous voi hyväksyä hallituksen esityksestä kunniajäseneksi henkilön ja kunniapuheenjohtajaksi liiton entisen puheenjohtajan, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt liiton tarkoitusperien toteutumista. Kunniajäsenellä ja  kunniapuheenjohtajalla ei ole äänioikeutta liiton kokouksessa.

Kannatusjäseneksi liiton hallitus voi hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön, jonka toiminnan voidaan katsoa edistävän agilityn asiaa Suomessa tai kansainvälisesti. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta liiton kokouksessa.

6 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT

Liiton varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten on suoritettava liittymismaksu ja vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruuden ja maksuajan määrää liiton varsinainen kokous erikseen kummallekin jäsenryhmälle. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määrätään kokouksessa erikseen kullekin äänioikeusluokalle.
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksuja.

7 § TOIMINTA-ALUEET

Alueellisessa toiminnassa ja asiantuntijatietojen hankinnassa liitto ja sen jäsenyhdistykset voivat toimia yhteistyössä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Valtakunnallisen liikuntaja urheiluorganisaatio Valo ry:n piirien organisaatioiden kanssa.

8 § LIITON KOKOUKSET

Liiton kokoukseen voidaan osallistua liiton hallituksen tai liiton kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen liiton kokous kutsutaan koolle silloin, kun liiton kokous niin päättää tai liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta tietyn asian käsittelyä varten pyytää. Hallitus on velvollinen kutsumaan ylimääräisen kokouksen koolle viimeistään 2 kuukauden kuluttua pyynnön saatuaan.

Kutsu liiton kokoukseen lähetetään joko jäsenkirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouksesta ilmoitetaan myös liiton kotisivulla. Kutsu on toimitettava viimeistään 4 viikkoa ennen kokousta. Kokouksen esityslista lähetetään liiton jäsenluettelossa olevilla osoitteilla jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Liiton kokouksessa puhe- ja äänioikeus on jäsenyhdistyksellä, jonka hallitus on hyväksynyt jäseneksi ennen liiton kokouksen ajankohtaa. Edellisen toimintakauden jäsenmaksun
laiminlyöneellä jäsenyhdistyksellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus liittokokouksessa, mutta ei äänioikeutta. Liiton kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni. Sen lisäksi kullakin jäsenyhdistyksellä on enintään neljä (4) lisä-ääntä, joiden määrä perustuu jäsenyhdistysten jäsenten liiton edellisen toimintakauden aikana maksamien henkilölisenssien määrään (äänioikeusluokka) seuraavasti:

 • 1-10 henkilölisenssiä yhteensä yksi (1) lisä-ääni
 • 11 – 50 henkilölisenssiä yhteensä kaksi (2) lisä-ääntä
 • 51 – 100 henkilölisenssiä yhteensä kolme (3) lisä-ääntä
 • yli 100 henkilölisenssiä yhteensä neljä (4) lisä-ääntä

Jäsenyhdistyksen puhe- ja äänivaltaa liiton kokouksessa käyttää jäsenyhdistyksen valtuuttama edustaja. Kukin valtuutettu voi edustaa vain yhtä jäsenyhdistystä. Valtakirjat on esitettävä kokouksen tarkastettaviksi kokouskutsussa mainitulla tavalla. Liiton hallituksen jäsenillä, kannatusjäsenillä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja muilla luottamus- ja toimihenkilöillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Liitto pitää kalenterivuosittain kaksi varsinaista kokousta hallituksen määräämänä ajankohtana: kevätkokouksen huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä.

9 § LIITON VARSINAISISSA KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Liiton kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
 3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen
 8. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot sekä esitetään tilintarkastajien kertomus
 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
 10. Päätetään niistä toimenpiteistä joihin hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös tai tilintarkastuskertomus antavat aihetta
 11. Valitaan, kokouksen niin päättäessä, ehdollepanotoimikunta valmistelemaan henkilöiden hakemista liiton eri tehtäviin kokouksen edellyttämällä tavalla.
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 13. Kokouksen päättäminen

Liiton syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
 3. Kokoukselle laaditun esityslistan ja työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 5. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
 6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 7. Valtakirjojen tarkastus sekä niiden haltijain käytettävissä olevan äänimäärän toteaminen
 8. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 9. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden jäsen- ja liittymismaksujen suuruus
 10. Päätetään hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten kokouspalkkioiden suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 11. Valitaan liiton hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 12. Valitaan hallituksen varapuheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton varapuheenjohtajaksi, seuraavaksi kalenterivuodeksi
 13. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle kahdeksi kalenterivuodeksi
 14. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 16. Kokouksen päättäminen

Jos liiton jäsen haluaa jonkin asian liiton kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

10 § LIITON HALLITUS

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan (8) hallituksen muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan, siten että heistä puolet eli neljä (4) on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Hallituksen kaikista jäsenistä vähintään kaksi (2) tulee olla myös Suomen Kennelliitto – Finska
Kennelklubben ry:n henkilöjäseniä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voi toimia korkeintaan neljä toimikautta peräkkäin samassa tehtävässä. Hallituksen muu varsinainen jäsen voi toimia korkeintaan kolme täyttä toimikautta peräkkäin hallituksen jäsenenä. Hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai muuksi varsinaiseksi jäseneksi voidaan
valita vain henkilö, joka on liiton jäsenyhdistyksen jäsen ja jonkin jäsenyhdistyksen ehdottama. Mikäli hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen lakkaa olemasta liiton jäsenyhdistyksen jäsen, lakkaa myös hänen jäsenyytensä liiton hallituksessa. Hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai muuksi jäseneksi ei voida valita henkilöä
eikä tässä tehtävässä voi toimia henkilö joka on työsuhteessa liittoon. Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin ja rahastonhoitajan keskuudestaan tai hallituksen
ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsut on toimitettava jäsenille kirjallisena (tai sähköpostilla) viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sen varsinaista jäsentä on saapuvilla. Kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Hallituksen tehtävänä on lakia, näitä sääntöjä ja liiton kokouksen tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

 1. Vastata liiton toiminnasta ja hallinnosta asettamiensa toimikuntien, työryhmien sekä nimeämiensä toimihenkilöiden avustamana.
 2. Huolehtia liiton kokousten päätösten toimeenpanosta.
 3. Vastata liiton talouden ja omaisuuden hoidosta.
 4. Edustaa liittoa ja pitää yhteyttä liiton sidosryhmiin.
 5. Valvoa liiton sääntöjen ja kilpailusääntöjen sekä urheilun eettisten periaatteiden noudattamista ja käyttää sääntöjen myöntämää ratkaisuvaltaa rikkomistapauksissa.
 6. Valmistella liiton kokouksille kuuluva asiat.
 7. Hyväksyä uudet jäsenet.
 8. Valita liiton edustajat muihin yhteisöihin.
 9. Luoda ja ylläpitää omasta toiminnastaan ohjesääntöä.
 10. Luoda ja ylläpitää toimikuntien toiminnasta ohjesääntöä.

11 § ASIOIDEN RATKAISU KOKOUKSISSA

Kaikissa niissä asioissa, joista yhdistyslaissa ei toisin säädetä tai näissä säännöissä toisin määrätä, liiton kokouksissa ja hallituksen kokouksissa kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa äänten mennessä tasan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Äänestykset liiton kokouksessa ovat avoimia paitsi henkilövaaleissa, joissa käytetään suljettua lippuäänestystä.

12 § JÄSENEN EROTTAMINEN

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen toimii agilitytoiminnassa vastoin liiton tarkoitusta tai muutoin tahallisesti rikkoo liiton sääntöjä tai toistuvasti kieltäytyy noudattamasta hallituksen antamia sääntöihin perustuvia päätöksiä ja ohjeita, taikka rikkoo lakia, taikka sallii jäsenensä syyllistyvän sellaiseen toimenpiteeseen tätä rankaisematta. Hallituksen tulee erottaa jäsen myös, jos se ei täytä enää jäsenelle säännöissä asetettuja jäsenyyskriteereitä. Hallituksen erottamispäätös tulee saattaa erotettavan jäsenen tiedoksi ja sille tulee antaa yksi (1) kuukausi aikaa saattaa asiat liiton sääntöjen edellyttämään kuntoon.

13 § KURINPIDOLLINEN MENETTELY

Kurinpidollisissa toimista päättää liiton hallitus liiton kokouksen hyväksymiä kurinpito-ohjeita sekä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n sekä Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sääntöjä noudattaen. Kurinpidollista menettelyä voidaan soveltaa liiton luottamus- tai toimihenkilöön sekä liiton lisenssien piiriin kuuluvaan henkilöön. Palkattuihin henkilöihin sovelletaan kuitenkin heidän toimessaan työlainsäädäntöä.Kurinpidollista menettelyä voidaan käyttää, jos henkilön epäurheilijamainen toiminta vahingoittaa
tai on omiaan vahingoittamaan agilityliittoa tai on vastoin sen noudattamia periaatteita.

14 § LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi erikseen tarpeen mukaan antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle yksin.

15 § TILIKAUSI

Liiton tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarpeellisine asiakirjoineen on toimitettava helmikuun aikana liiton tilintarkastajille tarkastusta varten. Tarkastuksesta
tilintarkastajat antavat lausunnon maaliskuun loppuun mennessä.

16 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on hyväksytty, jos sitä koskevan päätöksen puolesta liiton kokouksessa on annettu vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutokset tulee ennen rekisteröintiä hyväksyttää Suomen Kennelliitto – Finska
Kennelklubben ry:ssä.

17 § LIITON PURKAMINEN

Ehdotus liiton purkamisesta on hyväksytty, jos sitä koskevan päätöksen puolesta kahdessa toisiaan ainakin kuukauden väliajoin seuranneessa liiton kokouksessa on annettu vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava liiton purkamisesta. Liiton purkautuessa varat on luovutettava jollekin agilityharrastusta ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle siten kuin jälkimmäisessä yhdistyksen purkamisesta päättäneessä kokouksessa päätetään.