Varsinaiset jäsenet

Suomen Agilityliitto ry:n varsinaisina jäseninä voivat olla rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat myös Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n sekä paikallisten kennelpiirien jäsenyhdistyksiä tai jotka ovat Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n rotujärjestöjä.

Jäsenyhdistysten toimintaan tulee kuulua agilityn harrastaminen ja niiden tarkoituksena tulee olla agilityurheilun edistäminen ja kehittäminen. Jäsenyhdistysten tulee sitoutua noudattamaan lajia koskevia kilpailusääntöjä ja muita määräyksiä.

Liiton hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet kirjallisten hakemusten perusteella. Varsinaiseksi jäseneksi hakevan yhdistyksen on liitettävä jäsenhakemukseen sääntönsä, yhdistysrekisteriotteensa, toimihenkilöluettelonsa sekä muut liiton hallituksen edellyttämät tiedot ja selvitykset.

Varsinaisen jäsenyyden kriteerit

 1. Jäsenyyttä hakevan yhteisön tulee olla yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys.
 2. Yhdistyksen tulee toiminnassaan noudattaa yhdistyslakia ja Suomen Agilityliitto ry:n sääntöjä.
 3. Yhdistyksen tulee sitoutua noudattamaan Suomen Agilityliitto ry:n vahvistamia ohjesääntöjä, toimintatapoja ja päätöksiä, jotka koskevat agilityharrastus- ja kilpailutoiminnan harjoittamista.
 4. Yhdistyksen toimintaan tulee kuulua agilityn harrastaminen ja niiden tarkoituksena tulee olla agilityurheilun edistäminen ja kehittäminen. Tämä voidaan osoittaa kolmella tavalla:
  • Yhdistyksen säännöissä on määritelty, että agilityharrastus- ja kilpailutoiminta kuuluu sen toimintaan tai
  • Yhdistyksen hallitus ja/tai yleiskokous on tehnyt päätöksen, jonka mukaan agilityharrastus- ja kilpailutoiminta kuuluu sen toimintaan tai
  • Agilityharrastus- ja kilpailutoiminnan osuus ilmenee yhdistyksen toimintasuunnitelmasta ja -kertomuksesta.
 5. Yhdistyksen tulee olla Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n sekä paikallisen kennelpiirin jäsenyhdistys tai Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n rotujärjestö.
 6. Yhdistyksen tulee agilityharrastus- ja kilpailutoiminnassa tavoitella ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehittämistä.
 7. Yhdistyksen tulee sitoutua Suomen Olympiakomitean voimassa olevaan liikunnan ja urheilun eettisiin periaatteisiin. Yhdistyksen on lisäksi sitouduttava kansalliseen ja kansainväliseen antidopingsäännöstöön.
 8. Yhdistyksen tulee sitoutua eläinten eettisesti oikeaan kohteluun ja sen tulee sitoutua noudattamaan Kennelliiton koirien antidoping määräyksiä sekä muita koirien terveyttä koskevia ohjeita ja määräyksiä.
 9. Yhdistyksen tulee sitoutua toimittamaan Suomen Agilityliitto ry:lle vuosittain harjoittamansa agilityurheilun määrää ja laatua koskevat selvitykset, jotta Suomen Agilityliitto ry:n on omalta osaltaan mahdollista laatia viranomaisten siltä edellyttämiä selvityksiä. Lisäksi suositellaan, että yhdistys on paikallistoiminnassa niiden piirijärjestöjen kautta ja agilityä harrastavat yhdistykset osallistuvat siten myös paikallistasolla liikunnan olosuhteiden ja toimintojen kehittämiseen.

Jäsenmaksu varsinaisille jäsenille

Jäsenmaksun suuruus on sääntöjen 6 ja 8 §:n mukaisesti sidottu jäsenyhdistysten jäsenten lunastamien lisenssien määrään. Lisenssien määrä vaikuttaa vastaavasti yhdistyksen äänimäärään liiton kokouksessa. Jäsenmaksun suuruuden määrittää liiton varsinainen kokous.Lisenssien määrä / maksun suuruus vuonna 2024

0-4 110€
5-10 160€
11-50 400€
51-100 650€
101-150 800€
151-200 900€
yli 200 1300€
 


Jäsenmaksu kannatusjäsenille

Kannatusjäsenten jäsenmaksu on kannatusjäsenen itsensä määritettävissä, mutta vähintään 500 euroa.

Jäsenyydestä eroaminen

SAGIn jäsenyhdistykset voivat erota SAGIsta lähettämällä oikeaksi todistetun pöytäkirjanotteen hallituksen kokouksen/vuosikokouksen pöytäkirjasta, jossa erosta on päätetty. Pöytäkirjanotteen voi lähettää SAGIn toimistolle joko sähköpostilla tai postitse. Ero käsitellään seuraavassa mahdollisessa hallituksen kokouksessa ja se astuu tämän jälkeen voimaan välittömästi. Eronneelta jäsenyhdistykseltä ei peritä kuluvan vuoden jäsenmaksua, mikäli eroilmoitus on saapunut ennen jäsenmaksujen laskuttamista. Mikäli eroilmoitus saapuu laskutuksen jälkeen, ei jäsenmaksua hyvitetä, vaikka jäsenyys päättyisi kesken vuoden.

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja

Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö ja kunniapuheenjohtajaksi liiton entinen puheenjohtaja, joka on erityisen ansiok­kaasti edistänyt liiton tarkoitusperien toteutumista.

Kannatusjäsen

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminnan voidaan katsoa edistävän agilityn asiaa Suomessa tai kansainvälisesti.

Toimintailmoitus

SAGI tarvitsee vuosittain jäsenyhdistyksiensä toimintatiedot oman toimintansa edistämiseksi ja kehittämiseksi. Kerättävillä tiedoilla on vaikutusta myös opetus ja -kulttuuriministeriöltä saatavan yleisavustuksen määrään. Toimintailmoituksen voi täyttää täällä.