Sinustako päävalmentaja vuoden 2022 TopTeamiin?

Suomen Agilityliiton koulutustoimikunta hakee päävalmentajia suunnittelemaan ja toteuttamaan vuoden 2022 TopTeam-kokonaisuutta. TopTeam-valmennus järjestetään kauden 2022 aikana neljällä alueella: etelä, länsi, itä, pohjoinen. Alueellisten tiimien lisäksi vuonna 2022 toteutetaan ensimmäinen valtakunnallinen Nuorten TopTeam. Koulutustoimikunta valitsee hakemusten perusteella päävalmentajatiimin, jonka odotetaan tekevän alueiden välistä yhteistyötä valmennuskokonaisuuksien suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Päävalmentajatiimi suunnittelee yhdessä koulutustoimikunnan kanssa vuoden 2022 TopTeamista eheän ja kokonaisvaltaisen valmennuskokonaisuuden.

Miksi päävalmentajaksi?

Onnistunut TopTeam-kausi 2022 edellyttää päävalmentajilta kykyä tehdä yhteistyötä sekä muiden valmentajien että koulutustoimikunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. TopTeamissa voidaan hyödyntää osaavia valmentajia myös muista urheilulajeista, joten TopTeam-päävalmentajana saat mahdollisuuden verkostoitua ja laajentaa osaamistasi. TopTeam tarjoaa erinomaisen ympäristön uusien valmennuksellisten sovellusten ja ideoiden kokeilemiseen käytännön valmennustyössä.

Päävalmentajan tehtävät

Päävalmentajatiimi suunnittelee TopTeam-kauden 2022  ennalta sovitun budjetin ja tehtävänjaon puitteissa, huomioiden alueelliset eroavaisuudet ja tarpeet. Oman alueensa osalta päävalmentajan tehtäviin kuuluu neljän leirin kokonaissuunnittelu, ajankohdat ja tilavaraukset. Päävalmentaja vastaa leirien ohjelmista ja aikatauluista. Lopulliset teemat leireille muotoutuvat TopTeamiin valittujen koirakoiden osaamisen, tavoitteiden ja tarpeiden perusteella alueittain. Tavoitteena on muodostaa kullekin alueelle kokonaisuus, joka tukee kokonaisvaltaisesti TopTeamiin valittavien koirakoiden kehittymistä.

TopTeam-organisaatioon kuuluu päävalmentajatiimin lisäksi alueelliset koordinaattorit sekä SAGIn koulutustoimikunta ja toimisto. Nuorten TopTeamin päävalmentaja tekee luonnollisesti yhteistyötä myös SAGIn nuorisotoimikunnan kanssa. Onnistunut kausi edellyttää tiivistä yhteistyötä, selkeää työnjakoa ja sujuvaa tiedonkulkua organisaation sisällä. Alustavaan työnjakoon voit tutustua täällä.

Päävalmentaja kokoaa omalle alueelleen valmentajatiimin, joka voi pitää sisällään sekä lajivalmentajia että asiantuntijaluennoitsijoita. Päävalmentajatiimi on vastuussa kauden osallistujien haku- ja valintaprosessista. Päävalmentaja voi tarvittaessa osallistaa valintaprosessiin omalla alueellaan yhtä tai kahta valmentajatiimiin kuuluvaa valmentajaa. Päävalmentaja valitsee osallistujahaun yhteydessä alueelleen koordinaattorin, ruokahuoltovastaavan ja tarvittaessamuita vapaaehtoisia. Päävalmentaja ohjaa oman alueensa koordinaattoria ja muita leirille osallistuvia vapaaehtoisia, ja työstää leirien käytännön toteutuksen yhdessä koordinaattorin kanssa.

Päävalmentajatiimi vastaa kauden talousarvion suunnittelusta yhteistyössä SAGIn koulutustoimikunnan kanssa. Talousarvio pitää sisällään mm. kustannukset leireittäin, leirimaksun määrän ja mitä se osallistujille kattaa. Talousarvio hyväksytään syksyllä 2021 liiton yleiskokouksessa osana liiton talousarviota. Päävalmentajien tehtäviin kuuluu tiedotusluonnosten laatiminen viestintää varten, tarvittavaa kirjeenvaihtoa kaikkien osallisten kanssa, raportoinnit ja palautteet. Mikäli Valmentajarengas toteutetaan kaudella 2022 TopTeamin yhteydessä, vaatii se myös TopTeam-päävalmentajien työpanosta onnistuakseen.

Päävalmentaja käyttää kokonaisuuden suunnitteluun ja hallinnointiin ennen kauden alkua ja kauden aikana arviolta yhteensä 25-50 tuntia. Kauden leirien muodostaman kokonaisuuden tarkempaan suunnitteluun menee arviolta yhteensä 25-50 tuntia ja jokaista leiriviikonloppua kohden noin 25 tuntia. Osallistujien haku- ja valintaprosessin työmäärä riippuu hakijoiden määrästä ja on yhteensä noin 15-20 tuntia. Mikäli kauden 2022 Valmentajarengas toteutetaan TopTeamin yhteydessä, siihen liittyvän toiminnan suunnittelun ja hallinnoinnin työmäärä on alueellisesti arviolta noin 20 tuntia.

Korvaukset

Erikseen korvattavat

Osallistujien valinta- ja hakuprosessiin osallistuminen korvataan tuntiperusteisesti. Laskutettavien tuntien enimmäismäärä per alue sovitaan koulutustoimikunnan kanssa, kun lopulliset hakijamäärät ovat selvillä. Tuntiperusteisten palkkioiden perusteena käytetään liittokouluttajan suositushintaa 32,26 €/tunti + mahdollinen alv. Mikäli kauden 2022 Valmentajarengas toteutetaan TopTeamin yhteydessä, maksetaan päävalmentajille siihen liittyvästä työstä yhteensä yksi (1) 500€ + mahdollinen alv palkkio.

Kaikki palkkiot maksetaan laskua vastaan. Leiriviikonloppujen palkkio maksetaan kaikille valmennustiimin jäsenille vasta leirikohtaisen raportin palautuksen jälkeen.

Aikataulu

Esimerkki TopTeam-kauden aikataulusta - alueellisia eroja voi olla:

  • TopTeam-leiri 1/4 tammi-helmikuu 2022
  • TopTeam-leiri 2/4 maalis-toukokuu 2022
  • TopTeam-leiri 3/4 heinä-elokuu 2022
  • TopTeam-leiri 4/4 syys-lokakuu 2022
  • TopTeam vuoden raportointi loka-marraskuu 2022

Tarkemmat aikataulut tehdään yhdessä SAGIn koulutustoimikunnan kanssa.

Hakemus

Päävalmentajaksi haluavan tulee vapaamuotoisessa hakemuksessaan esitellä itsensä, taustansa ja aiempi kokemuksensa agilityvalmentajana toimimisesta. Hakemuksessa tulee kertoa, mikä juuri hänestä tekee hyvän päävalmentajan ja miksi juuri hänet tulisi valita osaksi päävalmentajatiimiä. Hakemuksessa tulee kertoa myös, onko hakija kiinnostunut jonkun tietyn alueen päävalmentajuudesta vai onko hän kenties käytettävissä useammalla alueella.

Hakija voi halutessaan tehdä myös alustavan ehdotuksen kauden 2022 kokonaisuudelle ja sen toteutukselle. Leireille voi alustavassa suunnitelmassa halutessaan nimetä jo alustavia teemoja ja ehdottaa, miten punainen lanka toteutuu läpi kauden. Alustavassa suunnitelmassa voi myös esittää ehdotuksia alueen valmentajatiimin kokoonpanoksi. Hakemuksessa voi esittää alustavan ehdotuksen leirien paikkakunnista, tiloista ja ajankohdista. Tilojen valinnassa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida myös esteettömyys.

Nuorten TopTeamin päävalmentajalta edellytetään joko kasvatus- tai nuorisoalan koulutus tai kokemusta lasten ja nuorten valmentamisesta. Nuorten TopTeamin päävalmentajalla tulee olla mielenkiintoa ja taitoa kehittää lasten ja nuorten tavoitteellista agilityvalmennuskokonaisuutta sekä ymmärtämystä lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä. Valitun henkilön tulee esittää rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen.

Päävalmentajaksi haetaan hakulomakkeen kautta 31.5.2021 mennessä.

Hakulomake löytyy täältä: https://forms.gle/8QdcfZPzUCf9sA7R7.

***

Lyhyesti

Mitä? Päävalmentajaksi TopTeam-kaudelle 2022!

Milloin? Haku on auki heti ja päättyy 31.5.! Valinnat tehdään kesäkuussa!

Miten? Hakulomake on auki osoitteessa https://forms.gle/8QdcfZPzUCf9sA7R7!

Miksi? Koska haluat olla mukana kehittämässä valtakunnallista lajiosaamista aitiopaikalta!

***

Lisätietoja:

Kokonaisuuden osalta koulutus-tmk@agilityliitto.fi

Erityisesti Nuorten TopTeamiin liittyen nuoriso@agilityliitto.fi

Takaisin