Mittausohje päivittyy - voimassa 28.5.2022 alkaen / Mätningsdirektivet uppdateras – i kraft fr.o.m 28.5 2022

Kevätkokouksessa hyväksyttiin esitys kansallisten kokoluokkien säilyttämisestä nykyisellään sekä esitys kansallisen rankingin laatimiselle uuden FCI-intermediate luokan koirille. Tämän vuoksi mittausohje D.10 on päivitetty. Uusi ohje on voimassa 28.5.2022 alkaen ja löytyy täältä.

Jatkossa mittauksilla määritetään sekä koiran kansallinen että FCI-kokoluokka koiran kilpailu-uran alussa. FCI-kokoluokkarajamuutosten vuoksi kilpaileville koirille (48 ± 1 cm) määritetään koiran FCI-kokoluokka päivitetyn D.10 mittausohjeen mukaisesti. Kilpaileville koirille, joilla on mittaustulos 47-49 cm tämä tarkoittaa jatkomittauksia. Koiran viimeisin mittaustulos määrää kokoluokan.

 

Koulutukset mittausohjeen päivityksestä:

 • Kilpailunjärjestäjille tullaan järjestämään webinaari su 22.5. klo 19. Tilaisuudesta jaetaan tallenne. Ilmoittaudu tällä lomakkeella.

 • Lisenssinhaltijoille tullaan julkaisemaan ohjevideo Moodlessa (julkaisu arviolta viikolla 21).

 • Webinaarin diat ja tallenne

 

Jatkomittaukset kilpaileville koirille:

 • Koiran kokoluokan määrittävät mittaustulokset tulee olla jokainen eri tuomarilta.
 • Jatkomittaukset ovat ilmaisia. Jatkomittaukset ovat maksuttomia ja ne voidaan tehdä joko kilpailuiden yhteydessä tai mittaustilaisuuksissa. Lue mittauksista yleisesti lisää täältä: https://www.agilityliitto.fi/kilpailut/mittaustilaisuudet/ 
 • Mittaustilaisuudet järjestetään su 29.5. Tampereella ja la 27.8. Rovaniemellä:
 • Arvio mitattavasta koiramäärästä on noin 400-500 kpl (kokoluokka 47-49 cm, tosin kaikki näistä eivät ole mittaustarpeessa)


Mitattavien koirien määrä kilpailuissa: 

 • Kilpailunjärjestäjän tulee varata jokaisen kilpailupäivän aikana mittausmahdollisuus vähintään kuudelle (6) FCI-kokoluokkamuutoksen takia jatkomittauksia tarvitsevalle koiralle tasoluokasta riippumatta 31.12.2022 saakka. Mittaukseen ilmoittautumisjärjestys ratkaisee mitattavat koirat. HUOM! Muutos koskee kaikkien tasoluokkien (1-3 lk) koiria, joilla mittaustulos 47-49 cm

 • Kilpailunjärjestäjä voi aikataulullisista syistä rajoittaa mitattavien koirien määrää (kuitenkin huomioiden yllä esitetyn). Tällöin mittaukseen ilmoittautumisjärjestys ratkaisee mitattavat koirat.

 

KOIRA 1:

Koiran kokoluokka on vahvistettu mittaustuloksella 47 - 48 cm. Koiran jatkomittaukset ovat pakollisia. Ohjaaja ilmoittaa koiran jatkomittauksia varten mittaustilaisuuteen tai mittauksiin kilpailujen yhteyteen. Jos koiraa ei ole mitattu vuoden 2022 aikana, se mitataan 1.1.2023 jälkeen ensimmäisissä kilpailuissa mihin se osallistuu. Koira kilpailee niissä kansallisissa ja FCI luokissa, johon sillä on mittaustulosten mukaisesti oikeus osallistua.

 

KOIRA 2:

Koiran kokoluokka on vahvistettu mittaustuloksella 48 - 49 cm. Koiraa ei velvoiteta jatkomittauksiin. Ilman jatkomittauksia koiralla on lupa kilpailla kansallisissa kokoluokissa SL ja L. Jos koiraa ei jatkomitata koira kilpailee kansainvälisissä kilpailuissa ja maajoukkueen karsintakilpailuissa maksiluokassa L. Koiran ohjaaja voi halutessaan ilmoittaa koiran jatkomittauksiin (viimeistään 31.8.2023), mittaustilaisuuteen tai mittauksiin kilpailujen yhteyteen. 

 

KOIRA 3:

Koiran kokoluokka on vahvistettu mittaustuloksella 49 - 50 cm. Koiralle ei tehdä jatkomittauksia. Koiralla on kilpailuoikeus kansallisissa kokoluokissa SL ja L. Koira kilpailee kansainvälisissä kilpailuissa ja maajoukkueen karsintakilpailuissa maksiluokassa L. Koira voidaan uusintamitata mittaustilaisuudessa.

 

KOIRA 4:

Koira aloittaa kilpailu-uran ja se mitataan kilpailujen yhteydessä. Koira mitataan ensimmäisessä kilpailussa 47-48 cm. Koira kerää kolme samaa kokoluokan mittaustulosta niin, että sen FCI-kokoluokka saadaan vahvistettua.

KOIRA 5:
Koira on mitattu ja sille on määrätty kansallinen kilpailuluokka, mutta mittaustodistuksessa tai kilpailukirjassa ei lue senttimetrimäärää. Koira käy mitattavana ja tarvittavat toimet tehdään kyseisen mittaustuloksen mukaisella tavalla. Mittaustulos kirjoitetaan kilpailukirjaan.'

Tiedustelut: saannot@agilityliitto.fi


***

På vårmötet godkändes förslaget om att de nationella storleksklasserna sparas i nuvarande form samt förslaget om att en nationella ranking skapas för hundar i den nya FCI-intermediat klassen. Därför har mätningsdirektivet D.10 uppdaterats. Det nya direktivet är i kraft fr.o.m 28.5 2022.

I fortsättningen bestäms hundens både nationella och FCI storleksklass genom mätning i början av hundens tävlingskarriär. P.g.a ändringarna i gränserna för FCI´s storleksklasser bestäms tävlande hundars (48 ± 1 cm) FCI-storleksklass i enlighet med D.10 mätningsdirektivet. För tävlande hundar vars mätningsresultat är 47-49 cm innebär det här fortsatta mätningar. Hundens sista mätningsresultat bestämmer storleksklassen.

 

Skolningar gällande uppdaterandet av mätningsdirektivet

 • Ett webinar (finskspråkigt) för tävlingsarrangörer ordnas sö.22.5 k.19. En inspelning från tillfället delas. 

 • För licensinnehavare kommer man att släppa en instruktionsvideo i Moodle (finskspråkig, beräknas släppas vecka 21).

Fortsatta mätningar för tävlande hundar:

 • Fortsatta mätningarna är gratis. Fortsatta mätningarna är avgiftsfria och de kan göras antingen i samband med tävlingar eller vid mätningstillfällen

 • Ett uppskattat antal hundar är ungefär 400-500 st. (storleksklassen 47-49 cm, visserligen är alla av dessa inte i behov av mätning)

 

Antalet hundar som skall mätas i tävlingarna:

 • Tävlingsarrangören bör under varje tävlingsdag reservera möjlighet till mätning för minst sex (6) hundar som är i behov av fortsatt mätning p.g.a ändringen i FCI-storleksklass. Detta oberoende av nivåklass och fram t.o.m 31.12 2022. Ordningsföljden på anmälningarna till mätningen avgör vilka hundar som mäts. OBS! Ändringen gäller samtliga nivåklasser (1-3 klass) och hundar vars mätningsresultat är 47-49 cm.

 • Tävlingsarrangören kan p.g.a tidtabellen begränsa antalet hundar som mäts (dock så att det som framställs ovan tas i beaktande). Då avgör ordningsföljden på anmälningarna till mätningen vilka hundar som mäts.

 

HUND 1:

Hundens storleksklass har bekräftats med mätningsresultatet 47-48 cm. Hundens fortsatta mätningar är obligatoriska. Föraren anmäler hunden för fortsatta mätningar till mätningstillfälle eller mätningar i samband med tävlingar.

Ifall hunden inte är blivit mätt under 2022 mäts den efter 1.1.2023 i första tävlingen den deltar i. Hunden tävlar i de nationella och FCI klasser där den enligt mätningsresultaten har rätt att delta.

 

HUND 2:

Hundens storleksklass är bekräftad med mätningsresultatet 48-49 cm. Hunden förpliktas inte till fortsatta mätningar. Utan fortsatta mätningar har hunden rätt att tävla i nationella storleksklasserna SL och L. Utan fortsatta mätningar  tävlar hunden i maxiklassen L i internationella tävlingar och landslagets uttagningstävlingar.

Hundens förare kan om den vill anmäla hunden till fortsatta mätningar (senast 31.8.2023) vid mätningstillfällen eller mätningar i samband med tävlingar.

 

HUND 3:

Hundens storleksklass är bekräftad med mätningsresultatet 49-50 cm. Inga fortsatta mätningar görs av hunden.

Hunden har tävlingsrätt i nationella storleksklasserna SL och L. Hunden tävlar i internationella tävlingar och landslagets uttagningstävlingar i maxiklassen L. Hunden kan mätas på nytt vid mätningstillfälle.

HUND 4:

Hunden börjar tävlingskarriären och den mäts i samband med tävlingar. Hund mäts i första tävlingen till 47-48 cm. Hunden samlar tre mätningsresultat till samma storleksklass så att dess FCI-storleksklass  fås bestämd.

 

HUND 5:

Hunden har mätts och och en nationell storleksklass har fastställts för den men i mätningsintyget eller tävlingsboken framgår inte antalet centimeter. Hunden blir mätt och behövliga åtgärder för ifrågavande mätningsresultat görs. Mätningsresultatet antecknas i tävlingsboken.

Information: saannot@agilityliitto.fi

[muokkaus 22.5. lisätty esimerkkikoira 5 ja ruotsinkielinen käännös]

Takaisin