Kurinpitolautakunnan tehtävä

Tehtävässään kurinpitolautakunta tutustuu kaikkeen siihen näyttöön ja tapahtumakuvaukseen, mitä on saatavilla ja mitä asianosaisten vastineista sekä kilpailun tuomarien ja toimihenkilöiden kirjallisista kertomuksista on selvitettävissä. Tehtävässään kurinpitolautakunta analysoi ja tutkii asioiden ja tapahtumien kulkua sekä muodostaa saadun ja luotettavaksi katsomansa tiedon pohjalta mahdollisimman todenmukaisen ja näyttöön perustuvan kuvan tapauksen faktoista. Riittävän näytön omaavia tietoja kurinpitolautakunta vertaa yhteisön hyväksymiin laillisuusperiaatteen mukaisiin sääntöihin ja ohjeisiin.

Mikäli sääntöjen ja ohjeiden vastaisia tekoja havaitaan tapahtuneeksi, kurinpitolautakunta arvioi tekojen moitittavuutta ja tekijän syyllisyyden tasoa. Arvioinnissaan kurinpitolautakunnan on huomioitava riittävässä määrin asiaan vaikuttavat ja mahdollista rangaistusta koventavat ja lieventävät perusteet. Lautakunnan tehtävänä on suhteuttaa kyseinen teko muihin lajin piirissä kurinpitorangaistuksia aiheuttaneisiin tekoihin sekä määritellä teon suhteellinen moitittavuus. Tehtävässään kurinpitolautakunnan tulee myös huomioida yhdenvertaisuuden ja kohtuullisuuden yleiset oikeudelliset periaatteet. Ratkaisunsa kurinpitolautakunta esittää kirjallisesti ja siinä lautakunnan tulee tuoda julki myös omat perustelunsa päätökselle.
 

Kurinpitolautakunnan ratkaisunteon perusteet

Ratkaisun teossa lautakunta ei ilman erityisiä perusteita sivuuta merkityksellisiä oikeuslähteitä, joita ovat

 1. Lait
 2. SAGIn yhdistyssäännöt, kilpailusäännöt ja mahdolliset muut liiton säännöt
 3. Suomen Kennelliiton säännöt ja ja ohjeet
  3b. Käytettävissä olevat tiedot aiemmista Kennelliiton kurinpitorangaistuksista, ja niistä johdettavissa olevat ennakkoratkaisunormit (yhdenvertaisuusperiaate).
 4. FCI:n säännöt ja ohjeet
 5. Tuomareiden judging quidelines ja tuomareiden kansalliset päätökset
 6. Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valon "Reilun pelin säännöt".
  6b. Urheilun Oikeusturvalautakunnan päätökset ja niistä johdettavissa olevat urheilun kurinpidon ennakkoratkaisunormit
 7. ADT:n antidopingsäännöt
 8. Yleinen oikeuskäytäntö
 9. Oikeuskirjallisuus

Lisäksi päätöksenteon tukena lautakunta käyttää Heikki Halilan ja Lauri Tarastin Yhdistysoikeus -teosta.

Ohjaavina lähteina lautakunta voi käyttää myös Jani Pitkäsen gradua "Urheilun kurinpitoseuraamusten mittaaminen" sekä Suomen Agilityliiton menettelytapaohjeita.
 

Lautakunnassa käsiteltävät asiat

Lautakunnassa käsiteltäviä asioita ovat erimielisyysilmoitukset, tuomariraporttiin perustuvat selvitykset ja SAGIn sisäiset menettelytapaerimielisyydet.
 

Kurinpitorangaistukset

Lautakunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi ja sääntöjen mukaiseksi käyttää seuraavia kurinpitorangaistuksia:

 1. Todetaan että kurinpidolliseen menettelyyn ei ole aihetta.
 2. Huomautus.
 3. Varoitus.
 4. Kielto osallistua koiran omistajana tai ohjaajana (kilpailukielto). Minimi kilpailukielto on 3 kk, maksimi 2 + 2 vuotta.
 5. Rajattu kilpailukielto (esim. vain maajoukkue, vain ulkomaat).
 6. Määräaikainen tai muuten rajattu toimintakielto, joka voi koskea toimintaa tuomarina ja tuomaripätevyyttä vaativissa tehtävissä, toimihenkilönä, kouluttajana/valmentajana, joukkueenjohtajana tai liiton luottamustehtävissä.
 7. Sopimusrikkeestä sopimuksessa määritelty seuraamus (esim. maajoukkuesopimus).

Erikseen määritellyt seuraukset:

 1. Dopingrikkomus; Kaksi vuotta tai 2 x 2 vuotta, ADT:n ohjauksen mukaisesti. Kurinpitoseuraamuksia voidaan määrätä vain jos teko todetaan voimassa olevien sääntöjen ja ohjeiden vastaiseksi ja voidaan katsoa, että kyseiset normit ovat riittävässä ja todennettavassa määrin tuotu yhteisön jäsenten tietoon. Lisäksi henkilöt tulee olla riittävällä ja kestävällä tavalla sitoutettu normien noudattamiseen (legaliteettiperiaate).

Kurinpitoseuraamukset tulee määrätä kaikista samantapaisista ja samanarvoisista teoista yhtä ankarina ja yhtä kattavasti. Henkilön tulee voida luottaa siihen, että sekä häntä ja
muita kohdellaan samoin perustein. Kurinpitoseuraamuksia määrättäessä ei kuitenkaan voida jättää huomioimatta oikeuskäytännön kohtuullisuusperiaatetta.

Asioiden käsittelyjärjestys

 1. Valituksen tekeminen SAGIlle. Valitukset ohjataan toiminnanjohtajalle, joka toimii kurinpitolautakunnan sihteerinä. Asiat tulevat kurinpitolautakunnan käsittelyyn joko toiminnanjohtajan kautta tai hallituksen lähettäminä.
 2. Toiminnanjohtaja pyytää tarvittaessa lausunnot asianosaisilta.
 3. Kurinpitolautakunnan käsittely. Päätösehdotus SAGIn hallitukselle.
 4. Kurinpitolautakunnan päätösehdotusten käsittely SAGIn hallituksessa.
 5. Hallituksen esitys ja päätösehdotus Kennelliittoon tai päätös asianosaisille, mikäli asia ei etene Kennelliittoon.
 6. Kennelliiton käsittely.