Estevälejä koskevat päätökset

Suomen Agilitylitto on saanut kritiikkiä estevälejä koskevan säännön muotoilusta. Vuosien 2021 ja 2022 yleiskokouksissa on tehty pöytäkirjojen perusteella seuraavia, myös estevälisääntöjä, koskevia päätöksiä:

Kevätkokous 2021 päätti, että sääntöpäivityksissä noudatetaan esteiden osalta mahdollisimman yhteneväistä linjaa FCI-sääntöjen kanssa. 

Syyskokous 2021 sääntöjä koskevat päätökset:  

  • Sääntöjen A-osa esitetyn mukaisesti.

  • Sääntöjen B-osan rakennemuutos esityksen mukaisesti.

  • Hyväksyttiin TAMSK ry:n esitys 4-8 m (minit) ja 5-8 m (muut) esteväleistä

Ylimääräinen yleiskokous tammikuussa 2022 päätti, että Suomen Agilityliiton hallitus valtuutetaan tekemään kaikkiin kokouksessa hyväksyttäviin sääntödokumentteihin muutokset, jotka ovat tarpeen sääntöteknisistä syistä. Valtuutuksella pyrittiin varautumaan Kennelliiton mahdollisesti esittämiin muutosvaatimuksiin, ja pitämään säännöstö kevätkokouksen 2021 tekemän päätöksen mukaisesti linjassa myöhemmin keväällä 2022 julkaistujen FCI:n agilitysääntöpäivitysten kanssa. 

FCI:n sääntöpäivitykset helmi-maaliskuussa 2022. Julkaistussa sääntöpäivityksissä estevälin mittaustapaa oli muutettu koiran linjan mukaiseksi, ja Suomen kansallinen agilitysäännöstön estevälisääntö B.2.1. -osio muotoiltiin sen mukaisesti.

Syyskokouksessa 2022 TAMSK ry teki esityksen kahdeksan (8) metrin maksimiestevälistä, ja estevälin mittaustavasta, jossa poistettaisiin koiran linjan mittausta koskeva yhdeksän metrin osuus. Suomen Agilityliitto antoi TAMSK ry:n esitykselle vastineen, jossa kerrottiin, että estevälisääntö on jo viety Kennelliiton hyväksyttäväksi muodossa, jossa noudatetaan FCI:n estevälisäännön muotoilua. Todettiin, että on mahdollista, ettei Kennelliitto avaa sääntöasiaa enää uudelleen käsittelyyn. TAMSK ry:n esitys hyväksyttiin ja päätettiin, että Suomen Agilityliiton tulee edistää säännön muutosasiaa Kennelliittoon ja tiedottaa seuroja tehdyistä toimenpiteistä 1.1.2023 lähtien.

Säännöt B.2.1.1 Radan määrittely (FCI-säännön mukaisesti):
Kahden peräkkäin suoritettavan esteen suoritusetäisyys toisistaan on 5–8 metriä. Esteiden välinen etäisyys koiran linjan mukaisesti mitattuna saa olla enintään 9 m.

TAMSK ry:n esityksen mukainen, yleiskokouksen hyväksymä muoto:
Kahden peräkkäin suoritettavan esteen suoritusetäisyys toisistaan on 5–8 metriä, etäisyys mitataan suorana esteiden välisenä linjana.

Suomen Agilityliiton toiminta Kennelliittoon päin

Suomen Agilityliitto oli yhteydessä Kennelliittoon heti syyskokouksen 2022 jälkeen. Kennelliiton Koe- ja Kilpailutoimikunnan seuraava kokous järjestettiin 7.12.2022. Materiaali kokoukseen olisi tullut toimittaa viikkoa ennen kokousta. Suomen Agilityliitto pystyi toimittamaan materiaalit Kennelliitolle vasta 19.12.2022. Asiasta keskusteltiin Kennelliiton kanssa ja B.2-säännön uudelleenkäsittely ilmoitettiin tapahtuvan helmikuussa 2023.  

Suomen Agilityliiton hallituksen näkemys toimistaan

Hallitus on pohtinut, miten asian käsittelyä olisi voitu parantaa. Hallitus totesi, että kevätkokouksen 2021 päätösesitys olisi tullut laatia niin, että kansallisissa säännöissä voidaan poiketa FCI-säännöistä tarvittaessa. Jatkossa tulee harkita tarkkaan vastaavia linjauksia. Kaikki poikkeukset tulee käsitellä erillisinä asioina vuosikokouksissa, muuten jää mahdollisuus  väärään tulkintaan. Hallitus myöntää, että sääntöjen valmistelussa ja käsittelyssä on ollut vahvasti mielikuva, että vuosikokouksen tahtotila oli ennen muuta pyrkimys noudattaa FCI-säännöstöä. Hallitus myös myöntää, että asian käsittelyssä on sen suhteen tapahtunut virhe. 

Hallitus on pohtinut, miten parantaa jatkossa sääntömuutosten käsittelyä, ja päätynyt seuraaviin parannusehdotuksiin: 

  • Vuosikokoukseen tuotavien sääntöjen päivitysten osalta tulisi siirtyä kaksiosaiseen käsittelyyn. Ensimmäisessä vuosikokouksessa käsitellään tahtotila muutoksen osalta ja seuraavassa vuosikokouksessa päivitykset hyväksytään. 

  • Vuosikokouksen pöytäkirjantarkastajat tulevat seuroista, jolloin kirjauksien oikeellisuus varmistetaan seurojen toimesta. Vaihtoehtoisesti lisätään esityksiä tekevät seurat pöytäkirjan luonnosversion tiedoksiannolle. 

  • Hallituksen tulee varata hallituksen kokouksien esityslistan materiaalin käsittelyyn pidempi aika silloin, kun käsitellään säännöstöjä. Lisäksi hallituksen jäsenten tulee huolehtia riittävistä pohjatiedoista sääntömuutosten vaikutusten arvioimiseksi.

Jatkotoimenpiteet
Kennelliiton Koe- ja Kilpailutoimikunta on helmikuun kokouksensa jälkeen ilmoittanut, ettei sääntöjä avata ja ettei B-sääntöosan muutoksia käsitellä ennen seuraavaa sääntöjen muutosvuotta 2028, ellei muuta päivitystarvetta sitä ennen ilmene. Tämän vuoksi hallitus on päättänyt, että seuraava askel on laatia sääntöä koskeva toimintaohje, joka ohjaa kansallista käytäntöä yleiskokouksen hyväksymään suuntaan. Ohje pyritään saamaan voimaan kevään aikana, asiasta tullaan tiedottamaan mahdollisimman pian.

Takaisin